Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Ciche przyzwolenie czy niedopatrzenie? NIK o nadzorze gmin nad gospodarką ściekową

Nieprawidłowo prowadzona indywidualna gospodarka ściekowa może prowadzić do zanieczyszczenia wody pitnej oraz stwarzać zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Tymczasem zagospodarowanie połowy nieczystości pozostaje poza wszelką kontrolą.

   Powrót       28 sierpnia 2017       Woda   

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) skontrolowała, w jaki sposób lubuskie gminy realizują obowiązek nadzoru nad indywidualną gospodarką ściekową, w tym oczyszczaniem zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. NIK ustaliła, że w kontrolowanych gminach sprzedano mieszkańcom łącznie ponad 9 mln m sześć. wody, ale odprowadzono tylko 5 mln m sześć. ścieków. Oznacza to, że prawie połowa ścieków została zagospodarowana w niewiadomy sposób.

Najwyższa klasa czystości w jednym ujęciu wody

Badania przeprowadzone w ramach krajowego monitoringu wód w 2015 roku wykazały, że zaledwie jedno ujęcie wody w województwie lubuskim odpowiadało najwyższej klasie czystości, podczas gdy aż 30 proc. ujęć miało zły stan chemiczny. Jakość wody jest niejednokrotnie bezpośrednio skorelowana z poziomem skanalizowania obszaru, ponieważ do głównych przyczyn wpływających na jej pogorszenie należą niewłaściwa gospodarka ściekowa i nieodpowiednia eksploatacja zbiorników bezodpływowych.

Przepisy powinny być skonstruowane w taki sposób, aby skłaniały mieszkańców do pozytywnych działań, np. ochrony środowiska naturalnego, i konsekwentnie egzekwowane, aby osiągnąć zamierzone efekty. Tymczasem, biorąc pod uwagę liczbę kontroli przeprowadzonych w badanym okresie oraz liczbę urządzeń służących indywidualnej gospodarce ściekowej, częstotliwość kontroli szamb wynosiła jeden raz na 138 lat, a przydomowych oczyszczalni ścieków jeden raz na 112 lat. W swoim raporcie NIK ocenia, że brak egzekwowania przepisów(1) powodował poczucie bezkarności mieszkańców, co z kolei przyczyniało się do utrwalania nawyków niekorzystnych dla środowiska.

Więcej o mechanizmach oddziaływania na społeczeństwo na przykładzie popytu na wodę w naszym artykule Jak ukrócić lanie wody.

Nadmierne stężenie siarkowodoru podrażnia układ oddechowy

Nieprawidłowo prowadzona indywidualna gospodarka ściekowa stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, a w skrajnych przypadkach nawet dla życia. Po pierwsze, w zbiornikach bezodpływowych gromadzą się rożne gazy, m.in. siarkowodór, które w nadmiernym stężeniu podrażniają układ oddechowy. Po drugie, niewłaściwe zabezpieczenie przydomowych szamb lub źle przeprowadzony proces ich oczyszczania stwarza realne ryzyko utraty życia. Według podanych przez NIK danych, w okresie objętym kontrolą w Lubuskiem podczas oczyszczania szamb oraz samodzielnych akcji ratunkowych zginęło siedem osób. Ponadto w 2016 roku wskutek niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników zginęło dwoje dzieci.

Szkolenie w Brzeźnicy

W przypadku braku możliwości podłączenia wszystkich gospodarstw domowych do systemu kanalizacyjnego, najlepszym sposobem na zminimalizowanie zagrożenia powodowanego przez przydomowe szamba jest edukacja społeczeństwa w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Niemniej jednak kontrola wykazała, że szkolenie przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Powiatową Komendą Policji oraz Państwową Inspekcją Pracy zostało przeprowadzone tylko w jednej gminie – Brzeźnicy.

Artykuł powstał na podstawie raportu NIK pt. „Wykonywanie przez gminy województwa lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków(2)”.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Na mieszkańcach spoczywa ustawowy obowiązek systematycznego opróżniania zbiorników bezodpływowych lub oczyszczania nieczystości ciekłych. W gestii gmin leży sprawowanie kontroli utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, co wynika z art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.2/ NIK skontrolowała 20 lubuskich gmin pod względem wykonywania zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wyniki kontroli ujawniły wiele nieprawidłowości.
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-nadzorze-gmin-wojewodztwa-lubuskiego-nad-funkcjonowaniem-zbiornikow-bezodplywowych-oraz-przydomowych-oczyszczalni-sciekow.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony