Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Czy sąsiedzi pomogą Polsce w razie blackoutu?

Stwierdzając, że krajowe systemy elektroenergetyczne mogą napotkać trudności, państwa podejmują dziś działania wewnętrzne, ale nie informują o zagrożeniu innych państw. Bruksela twierdzi, że to wynik luki regulacyjnej, którą zamierza uzupełnić.

   Powrót       29 listopada 2018       Energia   

Obowiązujące przepisy (przede wszystkim dyrektywy: 2005/89/WE i 2009/72/WE) nie odpowiadają już realiom dzisiejszego rynku energii elektrycznej z siecią połączeń międzysystemowych. Jak nigdy przedtem wzrasta bowiem prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych dotykających kilka państw jednocześnie. Pewne okoliczności (np. długotrwałe mrozy lub fala upałów) nie znają granic politycznych, a początkowo lokalne incydenty mogą szybko nabrać transgranicznego charakteru. Tymczasem podejście państw członkowskich do kwestii zapobiegania sytuacjom kryzysowym w energetyce, przygotowania się na nie i zarządzania nimi jest obecnie bardzo różne. Krajowe przepisy i praktyki zwykle skupiają się wyłącznie na sytuacji danego państwa, pomijając skutki wykraczające poza jego granice. Uzgodnione pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w ubiegłym tygodniu rozporządzenie(1) ma zagwarantować jednolite podejście całej Unii do problemu.

Chaos i bałagan

Dokonana przez Brukselę ocena krajowych ram prawnych i praktyk wykazała, że poszczgólne państwa członkowskie oceniają różne rodzaje ryzyka, podejmują różne środki zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania nimi oraz że środki te są uruchamiane w różnym czasie. Brak ponadto koordynacji pomiędzy odpowiednimi służbami kryzysowymi, a ich role i obowiązki są nierzadko przeciwstawne. Proponowane rozporządzenie określa, jakie kroki państwa członkowskie powinny podjąć w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania nimi i jak powinny ze sobą w tym celu współpracować. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie wspólnych metod oceny ryzyka, zwiększenie porównywalności i przejrzystości na etapie przygotowań oraz w trakcie kryzysu energetycznego, a także zagwarantowanie – nawet podczas kryzysu – dostaw energii elektrycznej tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. - Obowiązująca dziś dyrektywa 2005/89/WE o bezpieczeństwie dostaw bardzo szeroko określa cele, ale ma małą wartość operacyjną – czytamy w uzasadnieniu nowego prawa.

Co zrobisz, jak nic nie zrobisz

Projektowana regulacja będzie miała charakter rozporządzenia, co oznacza, że automatycznie stanie się prawem wszystkich państw cżłonkowskich bez konieczności jej transpozycji do krajowych porządków prawnych. Rozporządzenie nakłada na rządy obowiązek niezwłocznego informowania sąsiednich państw i Komisji w razie wystąpienia sytuacji kryzysu elektroenergetycznego. Zagrożone państwo ma być zobowiązane do przekazania informacji na temat przyczyn kryzysu, podjętych i planowanych środków służących jego złagodzeniu oraz ewentualnej potrzeby uzyskania pomocy od innych państw. Każde państwo ma też za zadanie wyznaczyć właściwy organ odpowiedzialny za wykonywanie tyc zadań, a także opracować szczegółowe plany gotowości na wypadek zagrożeń.

Rzecz jednak w tym, że rozporządzenie nie precyzuje, do czego konkretnie państwa powinny się zobowiązać. Jedyną dyrektywą w tym zakresie jest konieczność stosowania „mechanizmów rynkowych”. Brakuje ponadto sankcji za niewywiązanie się z przewidzianych w planach obowiązków. Wydaje się więc, że jedynym środkiem odwoławczym będzie w razie potrzeby skarga do Komisji Europejskiej argumentowana naruszaniem traktatowej zasady solidarności.

Rozporządzenie zostało skierowane do parlamenarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii(2).

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160862.do
2/ Risk-preparedness in the electricity sector
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes URE wyliczył wysokość opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju w 2023 r. (03 października 2022)Wycieki z gazociagów Nord Stream a klimat. Komentarze ekspertów (30 września 2022)Otwarcie gazociągu Baltic Pipe (28 września 2022)Wsparcie dla zwiększenia udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych na rynku gazu (23 września 2022)Gdynia najbardziej innowacyjnym energetycznie samorządem w Polsce. Konkurs rozstrzygnięty (16 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony