Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Dostępne fundusze na rzecz środowiska

   Powrót       07 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

Zapraszamy do zapoznania się z różnorodnymi możliwościami wsparcia, oferowanymi przez Fundusze Europejskie (w tym tekście znajdą Państwo informacje dot. funduszy związanych z sektorem ochrony środowiska - przyp. red.)(1). Oferta obejmuje łącznie 113 konkursów: 17 z programów krajowych, 62 z programów regionalnych, 23 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 11 z Krajowego Planu Odbudowy.

  • Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego - szkolenia dla planistów

Inwestycja zakłada wsparcie gmin w przygotowaniu dokumentów planistycznych. Aby zrealizować ten cel, przewidywane jest zapewnienie ukierunkowanych szkoleń dla pracowników samorządowych i planistów, zaangażowanych w opracowywanie dokumentów planistycznych w gminach. Łączna kwota środków przeznaczonych na działania szkoleniowe wynosi ponad 17 mln zł. Kwota została podzielona na 16 części wg województw. Maksymalne dofinasowanie na województwo mieści się w przedziale od 469 531 zł do 2 277 912 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelnie wyższe, jednak ostatecznymi odbiorcami wsparcia są pracownicy samorządowi i planiści zaangażowani w opracowywanie dokumentów planistycznych w gminach.

Inwestycja realizowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii(2). Nabór trwa od 1.03.2024 r. do 31.03.2024 r..

  • Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społeczne

Celem konkursu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi. Budżet konkursu wynosi 300 mln zł

Konkurs obejmuje:

- biblioteki położone w miastach od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców,

- domy kultury w całym kraju.

O wsparcie ubiegać się mogą:

- jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące w imieniu instytucji kultury (bibliotek i domów kultury),

- biblioteki i domy kultury działające jako samorządowe instytucje kultur.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego(3)

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i trwa trwa od 31.07.2023 r. do 31.03.2026 r.

  • Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Celem realizacji inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lepsza jakość mieszkań, walka z ubóstwem energetycznym. Budżet konkursu to 448  mln zł

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.(4)

Nabór jest prowadzony z KPO, a wnioski są przyjmowane od 1.02.2023 r. do 30.06.2026 r..

  • OZE

Przedmiotem konkursu jest wsparcie inwestycyjne istniejących społeczności energetycznych. Budżet konkursu wynosi 241 mln zł. Bezzwrotne wsparcie obejmuje m.in.:

- źródła wytwarzania energii,

- magazyny energii,

- systemy wspomagające planowanie lub zarządzanie społecznością energetyczną oraz energią,

- przebudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych,

- zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii wyprodukowanej w prosumenckich OZE,

- analizy dot. przygotowania oraz wdrożenia inwestycji,

- działania informacyjno-promocyjnych.

Wnioski mogą składać:

- klastry energii,

- spółdzielnie energetyczne,

- obywatelskie społeczności energetyczne OZE.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Nabór jest prowadzony z KPO, a termin składania wniosków został przedlużony do 28 marca 2024 r..

Celem konkursu jest wspieranie powstawania mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem. Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnego grantu i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Budżet konkursu: 510 mln zł.

O wsparcie ubiegać się mogą:

1. Gminy, jednoosobowe spółki gminne na:

- budowę budynku,

- remont lub przebudowę budynku niemieszkalnego,

- zmianę sposobu użytkowania budynku,

w wyniku czego zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

2. Gminy, związki międzygminne, jednoosobowe spółki gminne, powiaty, organizacje pozarządowe albo podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na: lokale mieszkalne, w formie mieszkań treningowych i wspomaganych (zadania z zakresu pomocy społecznej).

3. Gminy, związki międzygminne na:

- budowę budynków,

- remont lub przebudowę niezamieszkanych budynków (albo ich części) będących własnością spółki gminnej albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym albo większościowym właścicielem jest gmina,

w wyniku których zostaną utworzone lokale mieszkalne na wynajem inne niż mieszkaniowy zasób gminy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego(5).

Nabór jest prowadzony z KPO, wnioski można składać od 1 lutego 2024 r. do 30 września 2024 r.

  • Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – wsparcie dla gmin

7 marca rozpocznie się nabór wniosków na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach. Przewidywane jest przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach Inwestycji przyznane zostanie wsparcie dla gmin na opracowanie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planów ogólnych, gminnych programów rewitalizacji i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Łączna kwota środków to ponad 868 mln zł. Nabór trwa do 31 maja 2026 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii(6).

Nabór jest prowadzony z KPO.

W obliczu współczesnych wyzwań środowiskowych i globalnych zmian klimatycznych niezwykle istotne stało się wdrażanie konkretnych rozwiązań na rzecz ochrony przyrody realizowanych w Polsce Wschodniej. Aktualnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań służących zmniejszeniu negatywnej presji na ekosystemy i właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego. Budżet konkursu to 35 mln zł

Szczegóły na stronie NFOŚiGW(7).

O wsparcie ubiegać się mogą:

- parki narodowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,

- jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wsparcie można otrzymać na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła. Budżet konkursu wynosi 13 895 mln zł.

Więcej informacji na stronie programu „Czyste Powietrze(8)”.

Nabór jest prowadzony z KPO.

  • Infrastruktura energetyczna

Nabór jest skierowany do przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w obszarze dystrybucji gazu i spełniają warunki określone w regulaminie. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które polegają na budowie, rozbudowie i modernizacji inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe (future-proof), tzn. uwzględniają przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy. Budżet naboru to 700 mln zł. Wydłużono termin na składanie wniosków o dofinansowanie do 22 kwietnia 2024.

Więcej informacji na stronie(9) programu.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

  • Infrastruktura ciepłownicza

Nabór skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, samorządów, podmiotów świadczących usługi publiczne, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działających na rzecz samorządu. Budżet naboru wynosi 100 mln zł. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym:

- budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców),

- modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodniczej,

- budowy i przebudowy: komór ciepłowniczych, przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Projekt może uzyskać maksymalne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko nie więcej niż 79,71%. Wydłużono termin na składanie wniosków o dofinansowanie do 29 marca 2024.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW(10).

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Tutaj znajduje się całość:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/sprawdz-oferte-funduszy-europejskich-dostepna-w-marcu
2/ Tutaj:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-wdrozenia-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego---inwestycja-a131
3/ Tutaj:
https://www.gov.pl/web/kultura/wzmocnienie-efektywnosci-energetycznej-obiektow-lokalnej-aktywnosci-spolecznej
4/ Tutaj:
https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/
5/ Tutaj:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/#c32226
6/ Tutaj:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-wdrozenia-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-wsparcie-dla-gmin--inwestycja-a131
7/ Tutaj:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/fepw0203-iw01-00423
8/ Tutaj:
https://czystepowietrze.gov.pl/
9/ Tutaj:
https://feniks.inig.pl/fenx-02-03-iw-02-003-23-dystrybucja-gazu-i-nabor-29-12-2023-22-04-2024-zmiana-terminu-zakonczenia-naboru/
10/ Tutaj:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx-0201-iw01-00123

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ultradźwiękowe inteligentne wodomierze – korzyści dla przedsiębiorstw wodociągowych i konsumentów (27 maja 2024)Dyrektywa CSDD zatwierdzona (27 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)Wyzwania sektora PV w Polsce: Jak sprostać rosnącym oczekiwaniom? (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony