Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej podnosi poprzeczkę i wprowadza m.in. ocenę ryzyka

Polska ma dwa lata na transponowanie postanowień dyrektywy w sprawie jakości wodnej pitnej. Rozwiązania zawarte w tej dyrektywie w znacznym stopniu zmieniają dotychczasowe zasady gry. Ministerstwo Infrastruktury rozważa różne modele transpozycji.

   Powrót       19 kwietnia 2021       Woda   

Pewne jest, że dyrektywa UE w sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2020/2184) kładzie większy nacisk na ochronę środowiska, m.in. poprzez zmniejszenie wycieków i strat wody oraz popularyzowanie picia kranówki zamiast wody butelkowanej, ale i na powszechny dostęp do wody. Była o tym mowa 14 kwietnia br. podczas drugiego dnia VI Forum Ochrony Środowiska zorganizowanego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

Czytaj: Right2Water stanie się prawem. PE przyjął porozumienie ws. wody pitnej

Jakie akty prawne zostaną zmienione?

Transpozycja będzie wiązała się z koniecznością aktualizacji takich aktów prawnych jak: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo wodne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jak wyjaśniał na wstępie konferencji dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów, dostosowanie się do nowych wymogów, jakie stanowi dyrektywa, będzie poważnym wyzwaniem dla branży wod-kan, a w szczególności mniejszych wodociągów. Systemy zarządzania zaopatrzenia w wodę będą opierały się na ocenie ryzyka, która będzie obejmowała cały proces, od ujęcia aż do punktu czerpalnego wody. - Zakres badań jakości wody oraz częstotliwość tych badań będzie ściśle dostosowany do rzeczywistych zagrożeń dla odpowiedniej jakości wody. Zawarty w dyrektywie wykaz parametrów objętych badaniami jakości wody, będzie mógł ulegać znaczącemu ograniczeniu, w zależności od warunków punktów czerpalnych i lokalnych warunków dystrybucji. Oznacza to więc pewną elastyczność w tym zakresie – dodał Rzepecki. Dyrektywa poszerza dotychczasowy zakres standardowych parametrów badania wody, wprowadzając dodatkowe parametry mikrobiologiczne i chemiczne. Poszerzono także zakres wymagających oceny ubocznych produktów dezynfekcji wody zmieniono także wiele innych wartości parametrycznych).

Nowe definicje ustawowe

Z kolei dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiła plany implementacji ww. dyrektywy. Wskazała, że oczywiście znaczna część przepisów z ww. dyrektywy już funkcjonuje w krajowym systemie prawnym(1).

- Niemniej jednak ta dyrektywa wnosi też wiele nowego i nakłada nowe obowiązki po pierwsze dla Komisji Europejskiej, w kwestii wydania aktów delegowanych, które mają odnosić się np. do kwestii wycieków wody w sieci, czy jakości materiałów kontaktujących się z wodą. Kolejna grupa obowiązków została nałożona na państwa członkowskie i dotyczy m.in. kwestii raportowania do KE, ale najwięcej obowiązków zostało nałożonych na jednostki, które są bezpośrednio zaangażowanie we wdrożenie tej dyrektywy, czyli głównie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne – wyjaśniała Bogucka-Szymalska.

Transpozycja będzie wymagała zdefiniowania takich pojęć jak: wewnętrzy system wodociągowy, obieg priorytetowy czy pojęcie ryzyka i zdarzenia niebezpiecznego.

Redukcja wycieków

Próg redukcji wycieków wody zostanie dopiero określony przez KE, która ustali go na podstawie danych raportowanych przez państwa członkowskie.

Jak wyjaśniała Bogucka-Szymalska, w Polsce brak jest organu, do kompetencji którego należałaby ocena wielkości wycieków, więc Ministerstwo Infrastruktury rozważa albo powołanie takiego organu, albo przekazanie tych kompetencji organowi już istniejącemu.

Dyrektywa w art. 7 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, aby wobec zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jej uzdatniania i dystrybucji stosowano podejście oparte na ryzyku obejmujące cały łańcuch dostaw w obszarze zasilania, poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody (…).

Dyrektywa wskazuje konkretne terminy. I tak, ocenę ryzyka i zarządzanie ryzykiem w obszarach zasilania dla punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadza się po raz pierwszy do dnia 12 lipca 2027 r. Ta ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem podlegają przeglądom w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż sześć lat, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2000/60/WE, i w razie konieczności są aktualizowane. Z kolei ocenę ryzyka i zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia oraz w wewnętrznych systemach wodociągowych przeprowadza się po raz pierwszy do dnia 12 stycznia 2029 r. Ta ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem podlegają przeglądom w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż sześć lat i w razie konieczności są aktualizowane.

Czytaj: Trwają konsultacje Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody pitnej

Dyrektywa stanowi także, że państwa członkowskie zapewniają, aby chemikalia do uzdatniania wody oraz materiały filtracyjne do kontaktu z wodą nie wpływały bezpośrednio lub pośrednio na ochronę zdrowia ludzkiego oraz aby nie miały negatywnego wpływu na barwę, zapach lub smak wody. Ale także aby w sposób niezamierzony nie sprzyjały rozwojowi drobnoustrojów.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Takie przepisy zawarte są głównie w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)Kryzys wodny zagraża dobrobytowi i pokojowi na świecie. Raport UNESCO (22 marca 2024)Zmiany klimatu zagrażają ważnym zasobom słodkiej wody (01 lutego 2024)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony