Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.02.2024 26 lutego 2024

Finał 19. edycji konkursu EKOLAURY PIE już za nami

   Powrót       03 grudnia 2020       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. W 2020 roku odbyła się 19. edycja Konkursu. Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020 przyznała 11 Ekolaurów oraz 16 Wyróżnień.

Laureaci 19. Konkursu EKOLAURY PIE 2020

Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Wyróżnienie dla:

 • Urzędu Miasta Zabrze - "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPOADARKA ODPADAMI

Wyróżnienie dla:

 • Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" - "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie"
 • ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu - "Ulepszenie efektywności zakładu, poprzez modernizację sortowni odpadów"

EKOLAUR PIE dla:

 • Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB - "Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000"

Kategoria: OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wyróżnienie dla:

 • Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku - "Konwersja kotła WR25-14S do opalania gazem w Ciepłowni Zachód w Białymstoku:
 • Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej - "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego
  w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Bielska-Białej"

EKOLAUR PIE dla:

 • Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 2828 dla Mieszkańców ROF w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"

Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

EKOLAUR PIE dla:

 • SUEZ Polska Sp. z o.o. - "Aplikacja sklepSUEZ"
 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku – „Zielone przystanki na terenie Miasta Białegostoku"

KATEGORIA: EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wyróżnienie dla:

 • Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS - "Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży"
 • Fundacji Veolia Polska, Fundacji Szkoła Liderów - "Warmińska Szkoła Liderów Miast"
 • Urzędu Miasta Zabrze - "Konkurs Ekologiczny: Zielone Zabrze"
 • ECO Kutno Sp. z o.o. - "Projekt edukacyjno-ekologiczny pn. ECOlogiczny Dąbrowszczak"
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. - "Program montażu źródełek wody w budynkach użyteczności publicznej oraz montażu źródełek wody w szkołach realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A."
 • Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. - "Magister w śmieciarce"
 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku - "Miejski Sad Edukacyjny"

EKOLAUR PIE dla:

 • Lasów Państwowych Nadleśnictwo Oborniki - Całokształt działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez realizację następujących projektów: "Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych", "Myśl globalnie DZIAŁAJ lokalnie - kształtowanie odpowiedzialności za środowisko w XXI wieku z wykorzystaniem mediów i aplikacji mobilnej", "Odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewieniowej strefy buforowej rzek Wełny i Flinty w obszarze rolniczym (Wielkopolska) - etap I"
 • Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej - "Kampania promocyjno-edukacyjna pn. Bielsko-Biała chroni klimat"
 • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - "Czynna ochrona przyrody wyznacznikiem całorocznej edukacji ekologicznej zrealizowanej w 2019 r. - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu"

Kategoria: OCHRONA PRZYRODY I ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI

Wyróżnienie dla:

 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz - "Ochrona gatunkowa ex situ gatunku żółw błotny Emys orbicularis, jako koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego"
 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku - "Białostockie kwietne łąki"

EKOLAUR PIE dla:

 • Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - "Restytucja szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych"

Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wyróżnienie dla:

 • HALDEX Spółka Akcyjna - "Wdrożenie działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez zakłady przedsiębiorstwa HALDEX S.A."

EKOLAUR PIE dla:

 • Gminy Kędzierzyn-Koźle - "Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020"

Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wyróżnienie dla:

 • Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności - "Na co dzień - chronimy - ratujemy - pomagamy"

EKOLAUR PIE dla:

 • Państwowego Instytutu Geologiczny – PIB - "Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzenia bilansów wodno-gospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego
  i zlewni"
 • Śląskiego Ogrodu Botanicznego - Związek Stowarzyszeń - "Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska"

Uroczysta Gala w przyszłym roku

Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju, rok 2020 stał się czasem wyrzeczeń i wyzwań organizacyjnych na każdej płaszczyźnie. Z tego powodu Rada Polskiej Izby Ekologii stanęła przed problemem zmiany dotychczasowej formy wręczania Nagród i Wyróżnień przyznawanych w Konkursie "Ekolaury" i zdecydowała o przesunięciu uroczystej Gali na 2021 r.

Źródło: PIE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Certyfikacja CO2 coraz bliżej. Wstępne porozumienie unijnych instytucji (26 lutego 2024)Warstwa PZRP w nowej odsłonie wtyczyki QGIS Wód Polskich (26 lutego 2024)Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)Ulga na zrównoważony rozwój (23 lutego 2024)Uprawnienia do emisji już niedługo w sektorze budynków i transportu. ETS2 a efektywność energetyczna (23 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony