Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Fotowoltaika z kodeksem w dłoni

Poza strategicznymi decyzjami, które musi podjąć inwestor, istnieje jeszcze przewidziana prawem procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Od czego zacząć? Gdzie znaleźć wymagane dokumenty? Postanowiliśmy przybliżyć to w krótkim artykule.

   Powrót       20 września 2018       Energia   

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje przede wszystkim art. 7 ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z ustawą, mikroinstalacją jest odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. W zależności od konkretnej sytuacji, możemy mieć do czynienia z jednym z dwóch opisanych poniżej trybów postępowania.

Upewnij się, czy wystarczy zgłoszenie

Pierwszy tryb, polegający wyłącznie na zgłoszeniu zamiaru podłączenia się do sieci operatorowi sieci dystrybucyjnej (w oparciu o art.7 ust. 8D4), ma zastosowanie w przypadku, gdy moc zainstalowana planowanej mikroinstalacji nie będzie przekraczała mocy przyłączeniowej nieruchomości, a sam zainteresowany jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej jako odbiorca końcowy. Drugi, polegający na złożeniu wniosku do operatora (OSD) o określenie warunków przyłączenia, ma zastosowanie, gdy moc zainstalowana będzie większa od mocy przyłączeniowej obiektu lub gdy nieruchomość w ogóle nie jest jeszcze przyłączona do sieci. Co warto podkreślić, za przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej nie pobiera się opłaty. Wzory odpowiednich dokumentów z łatwością znajdziemy na stronach internetowych operatorów. Po dokonaniu niezbędnych formalności, operator sprawdza stan techniczny mikroinstalacji, montuje układ zabezpieczający, dokonuje wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika) na dwukierunkowy i wreszcie, przyłącza instalację do sieci.

Podpisz umowy i sprawdź certyfikaty

Ostatnim etapem formalnym jest zawarcie przez przyszłego wytwórcę umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z właściwym OSD oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z wybraną przez siebie spółką obrotu. Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji. W celu zawarcia wskazanych powyżej umów należy m.in. wykazać tytuł prawny do nieruchomości oraz przedłożyć potwierdzenie oddania mikroinstalacji do użytku (wystawione przez instalatora). Należy w tym miejscu pamiętać, że budowa zarówno samej mikroinstalacji, jak i instalacji łączącej z siecią może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia, np. wydany przez Urząd Dozoru Technicznego certyfikat w zakresie instalowania: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych lub stosowne zaświadczenie potwierdzające uprawnienia energetyczne i elektryczne. Posiadanie uprawnień ma zagwarantować, że mikroinstalacja spełniać będzie wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Jeśli operator odmówi przyłączenia naszej mikroinstalacji do sieci, nie przyłączy jej pomimo upływu wyznaczonego czasu lub np. odłączy naszą mikroinstalację od sieci, należy pamiętać, że mamy możliwość zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o rozwiązanie sporu. Jeśli nie zgadzamy się również z jego rozstrzygnięciem, pozostaje nam odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

100 kW to 200 modułów fotowoltaicznych. O recyklingu w energetyce słonecznej i nie tylko (15 kwietnia 2024)Wspólne badania i inwestycje. UE sięga po surowce krytyczne z Azji Środkowej (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Pierwsza polska hybryda OZE z koncesją. Pokazujemy instalację z bliska (13 marca 2024) Program dofinansowania instalacji OZE. Warszawa (04 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony