Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

GIOŚ przypomina o składaniu sprawozdań

   Powrót       12 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 1549) wprowadziła nowe regulacje w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, z późn. zm.), nakładające na gminy nowy obowiązek sprawozdawczy. W art. 3 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodano ust. 5 i 6 o następującej treści:

„5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o:

1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;

4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;

5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;

6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;

7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;

8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe,

w postaci wykazu tych stacji;

9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.”

Pierwsze sprawozdanie za rok 2023 należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Właściwość miejscowa jednostek organizacyjnych Wód Polskich wynika z podziału hydrograficznego kraju, jednak w przypadku sprawozdania, o którym mowa powyżej odnoszącego się do obszaru gmin właściwość tę określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.U. z 2021 r., poz. 2019).

W celu ułatwienia zobowiązanym podmiotom wypełnienia obowiązku ustawowego i przekazania wymaganych danych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało wzór ankiety sprawozdawczej w arkuszu MS EXCEL.

Ankieta sprawozdawcza wraz z plikiem FAQ (zawierającym najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi) jest dostępna na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

https://www.gov.pl/web/wody-polskie/sprawozdanie-dotyczace-gospodarowania-nieczystosciami-cieklymi.

Wypełnioną i podpisaną ankietę sprawozdawczą należy przesłać do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, złożonym przez osobę do tego upoważnioną.

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony