Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2022 29 stycznia 2022

Prawo dot. gospodarki ściekowej do zmian. Polska uniknie kar z UE?

W wykazie prac legislacyjnych widnieje zapowiedź zmiany ustawy Prawo wodne. Jej celem będzie m.in. dostosowanie polskiego prawodawstwa do unijnych dyrektyw i uniknięcie potencjalnych kar finansowych.

   Powrót       23 grudnia 2021       Woda   
Prawo wodne

W grudniu br. na portalu wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu określonego jako Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw(1). Za jego opracowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury. Wedle aktualnych planów przyjęcie projektu przez RM ma nastąpić w trakcie pierwszego kwartału przyszłego roku. Powodem zmian prawnych jest potrzeba dostosowania polskiej legislacji do unijnych dyrektyw.

Dlaczego zapowiadany projekt ustawy jest tak ważny? W maju 2020 r. Komisja Europejska wskazała, że Polska nie wdrożyła w prawidłowy sposób tzw. dyrektywy ściekowej. Jeśli polskie środki naprawcze nie sprostają wymaganiom UE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może nałożyć na Polskę dotkliwe kary finansowe. We wpisie do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM czytamy:

- Przedmiotowe zmiany mają na celu eliminację lub ograniczenie problemów interpretacyjnych i praktycznych związanych ze skutecznym wdrażaniem dyrektywy 91/271/EWG, i tym samym zamknięcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez KE sprawy do TSUE.

Więcej na ten temat pisaliśmy w naszych artykułach: "Czy Polska zapłaci karę z tytułu niewdrożenia dyrektywy ściekowej?” oraz “Stanowisko KE usztywnia się, ale uzyskanie zgodności z dyrektywą ściekową jest możliwe”.

Polskie prawo dostosuje się do unijnych dyrektyw

Zgodnie z dyrektywą dot. oczyszczania ścieków komunalnych polskie prawo ma doprecyzować procedury związane z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji, usprawnić procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, wprowadzić zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnić odpowiednią jakość oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w zależności od wielkości aglomeracji, a także ustanowić kary administracyjne za naruszenie zobowiązań aglomeracji.

W odniesieniu do przepisów dyrektywy dot. zarządzania jakością wody w kąpielisku(2), zapowiadane jest wprowadzenie usprawnionego procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zmiany mają polegać m.in. na połączeniu procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu, zmianie formy zgody z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – co przyśpieszy procedurę wydawania takiej zgody, a także skróceniu czasu na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych z 30 do 21 dni.

Zmienione zasady wobec pomocy finansowej dla PGW Wody Polskie

Projekt omawianej ustawy ma zakładać też zmianę w kwestii przyznawania przez państwo pomocy finansowej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - zapowiada się wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych.

- Działalność, która może być finansowana dotacją podmiotową nie obejmuje prowadzonej przez PGW WP działalności gospodarczej, a wyłącznie zadania publiczne - sprecyzowano we wpisie do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Zapowiedź zmiany ustawy można znaleźć pod linkiem:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r49652145093,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-wodne-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
2/ Chodzi o dyrektywę 2006/7/WE z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpielisku.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030. Nadal brak oceny oddziaływania projektu na środowisko (28 stycznia 2022)Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do ustawy ws. procedur przy budowie elektrowni jądrowej (28 stycznia 2022)Zarząd ZMP o projektowanych zmianach prawa (27 stycznia 2022)Ustawa Prawo wodne w konsultacjach społecznych. Czas opiniowania został skrócony (03 stycznia 2022)Zmiany prawne w związku z inwestycją w energetykę jądrową? Mowa o decyzjach środowiskowych (16 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony