Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Gospodarka wodna to przyszłość! Uczelnie i kierunki związane z gospodarowaniem wodą

   Powrót       02 maja 2022       Woda   
Zawarcie porozumienia między Wodami Polskimi, Politechniką Śląską i CBPPKiRS Uniwersytetu Śląskiego

W dobie postępujących zmian klimatycznych, kwestia racjonalnego gospodarowania wodą staje się kluczowa, dlatego udział ekspertów w kształtowaniu odpowiedzialnej gospodarki wodnej jest niezbędny. Wody Polskie chcą wdrażać nowoczesne rozwiązania, dlatego nawiązują współpracę z uczelniami wyższymi, angażują się w projekty naukowe, a także wspierają proces kształcenia studentów. Poszukiwani są również absolwenci studiów wyższych, którzy mogą podjąć pracę w Wodach Polskich i mieć wpływ na kształt państwowej polityki wodnej.

Czytaj: Konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

Troska o zasoby ilościowe i jakościowe wody, bezpieczeństwo wodne mieszkańców i dobry stan środowiska naturalnego to wyzwania współczesnego świata. Żyjemy w okresie coraz częstszego występowania skrajnych zjawisk hydrometeorologicznych, takich jak susze i powodzie, w tym powodzie błyskawiczne. Zmagamy się również z problemem zanieczyszczeń naszych wód. Od gospodarki wodnej zależą strategiczne gałęzie naszej gospodarki, a także ekosystemy wodne i od wód zależne. Wreszcie, woda jest bezcennym zasobem również dla naszego ludzkiego życia. Dlatego też, wykwalifikowana kadra pracowników i szeroka współpraca międzyinstytucjonalna oraz edukacja wodna społeczeństwa mają coraz większe znaczenie dla adaptacji do zmian klimatu i rozwiązywania bieżących i przyszłych problemów.

Współpraca Wód Polskich i środowiska akademickiego

Dla rozwoju krajowej gospodarki wodnej Wody Polskie nawiązują kontakty z uczelniami wyższymi i współdziałają przy realizacji projektów naukowo-badawczych, podnoszeniu kwalifikacji kadr i kształceniu studentów. - To niezwykle istotne, zwłaszcza w dobie wyzwań związanych z bezpieczeństwem wodnym, aby wspólnie przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi – podkreślił Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. W tym roku Wody Polskie włączyły się już do współpracy m.in. z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, czy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

W styczniu Wody Polskie podpisały porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego głównym założeniem jest rozwój edukacyjny pracowników, kadry dydaktycznej Uczelni i jej studentów oraz specjalistów i kadry zarządczej gliwickich Wód Polskich. W ramach kooperacji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach umożliwia realizację praktyk studenckich, a także tworzenie prac licencjackich, magisterskich i rozpraw doktorskich w tematach dotyczących Wód Polskich. Ponadto, RZGW Gliwice wspiera unowocześnianie procesu dydaktycznego i programu kształcenia AGH w Krakowie. Strony współdziałają w zakresie studiów dualnych oraz realizacji doktoratów wdrożeniowych w RZGW w Gliwicach. Z kolei pracownicy Wód Polskich w Gliwicach mogą uczestniczyć w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowo-technicznych organizowanych wspólnie przez obydwie strony. Otrzymali również dostęp do zasobów bibliotecznych uczelni, dzięki czemu będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu gospodarki wodnej. Porozumienie przewiduje także wymianę doświadczeń między RZGW w Gliwicach i AGH w Krakowie przez organizowanie konsultacji merytorycznych i technicznych oraz wspólne prowadzenie projektów o charakterze naukowym.

- Wierzę, że wspólna wymiana doświadczeń może dać wiele dobrego. Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje dużym potencjałem naukowym, który w połączeniu z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem specjalistów Wód Polskich może przynieść wymierne korzyści dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Do realizacji jej zadań i celów potrzebni są także wykwalifikowani pracownicy, dlatego z niecierpliwością oczekujemy absolwentów, którzy chcieliby zasilić struktury Wód Polskich – powiedział Marcin Jarzyński, p.o. dyrektora RZGW w Gliwicach.

Oferty pracy w ochronie środowiska (sprawdź naszą zakłądkę PRACA)

W kwietniu zaś podpisano porozumienie z Politechniką Śląską i Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dotyczące podjęcia współpracy naukowo-badawczej. Jego celem jest nakreślenie zasad długoterminowej współpracy w zakresie inicjowania oraz realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i rozwojowych. Współpraca zakłada promocję aktywnych działań na rzecz rozwoju naukowego w aspekcie innowacyjności, konkurencyjności i skutecznego transferu wiedzy wśród polskiego środowiska akademickiego i gospodarczego. Jej najważniejszym elementem jest prowadzenie wspólnych badań, wymiana publikacji i literatury naukowej oraz opinii prawnych, a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć, m.in.: inicjowania i realizacji projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych; współorganizowania wykładów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji oraz wspierania aktywności eksperckiej przez stworzenie bazy specjalistów. Strony będą prowadzić też działania edukacyjne i informacyjne oraz wspierać inicjatywy dotyczące rozwoju świadomości naukowej w zakresie sektorów infrastrukturalnych, w tym gospodarki wodnej oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

- Zagrożenia stają się coraz mniej oczywiste, w tym, czego przykładem są występujące w ubiegłym roku w Europie powodzie błyskawiczne. Konieczne jest więc z jednej strony podjęcie współpracy naukowej w zakresie zwiększania bezpieczeństwa, ale także włączenie społeczeństwa w proces przeciwdziałania skutkom takich zagrożeń – zaznaczył Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą.

W tym samym miesiącu, wrocławskie Wody Polskie zaangażowały się w międzynarodowy projekt naukowy, pod przewodnictwem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pn. „System Partycypacyjnego Zarządzania Dolinami Rzecznymi na tle zmian klimatycznych”. Koncepcja stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatu i wywołanymi przez nie ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Projekt obejmuje obszar rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, gospodarki wodnej oraz turystyki, a jego głównym założeniem jest akcentowanie innowacyjnych sposobów działania, uwzględniających na etapie planowania i wdrażania strategii, partycypację społeczności lokalnych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji publicznych, organizacji ekologicznych i organizacji pozarządowych.

- Projekt wpisuje się we wspólny proces opracowywania koncepcji zarządzania przeciwpowodziowego i przeciwsuszowego. Proponowane rozwiązania w zakresie zrównoważonego zarządzania terenami zalewowymi są zgodne z priorytetami Wód Polskich w zakresie podejmowanych czynności, wdrażanych działań i planowanych do realizacji inwestycji, mających na celu adaptację do zmian klimatycznych w dorzeczu Odry oraz miejscowościach położonych wzdłuż rzeki na obszarze województw opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, administrowanym przez naszą instytucję – powiedział Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich we Wrocławiu.

Czytaj: Rok 2022 przyniesie zmiany w zatrudnieniu w branży PV?

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Circular jobs – co to takiego? (28 czerwca 2022)Energetyka wiatrowa - nowy etap w górniczej karierze (28 czerwca 2022)SDCM o wpływie zmiany norm emisji CO2 od 2035 r. na rynek pracy (24 czerwca 2022)Ile local content w MEW? Rynek sam udzieli odpowiedzi (15 czerwca 2022)Onshore wygeneruje miliony dla polskiej gospodarki (13 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony