Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

Analiza GUS a ochrona środowiska w 2020 r. Zasoby wodne pod lupą

GUS opublikował dane dotyczące tematyki środowiskowej w Polsce. W opracowaniu wykorzystano istniejące ekspertyzy, raporty, inwentaryzacje oraz bazy danych m.in. z ministerstw, FAO, Eurostat i OECD.

   Powrót       28 grudnia 2021       Woda   

Główny Urząd Statystyczny opublikował coroczne opracowanie pt. “Ochrona Środowiska 2021”. Analiza za 2020 r. dotyczy poszczególnych komponentów środowiska (powierzchni ziemi, gleb i kopalin, wodę, powietrza, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej), jak i czynników zagrożeń (odpadów przemysłowych i komunalnych, ścieków przemysłowych i komunalnych, hałasu i promieniowania).

Jak wskazują autorzy pracy, w ciągu ostatnich dziesięciu lat Polska znacznie ograniczyła zależność swego wzrostu gospodarczego od wywieranej presji na środowisko. Na aspekt ten zwrócono uwagę m.in. w kontekście dbałości o czystość wód.

- Dostosowany do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej (głównie Ramowej Dyrektywy Wodnej) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych przewiduje, że do roku 2027 zostanie wybudowanych 55 oczyszczalni ścieków oraz 8 065 km sieci kanalizacyjnej, jednocześnie przewidywana jest modernizacja 891 oczyszczalni oraz 2 946 km sieci - informują autorzy opracowania. - W latach 2000-2020 przybyło 864 oczyszczalni ścieków komunalnych, a liczba oczyszczalni o podwyższonej redukcji związków azotu i fosforu wzrosła o 399.

Polska. Ubogie zasoby wodne i niedobór zbiorników retencyjnych

Opracowanie GUS nie pozostawia wątpliwości: Polska jest państwem ubogim w zasoby wodne - na podstawie danych z 2020 r. wiadomo, że wynoszą one ok. 60 mld m3 (w porach suchych poniżej 40 mld m3). Dla porównania: największymi zasobami wodnymi w UE dysponowały we wspomnianym czasie kraje takie jak Francja (206 mld m3), Szwecja (196 mld m3) i Niemcy (188 mld m3). Sytuacji nie polepsza fakt, że nad Wisłą zbiorniki retencyjne mają nadal bardzo małą pojemność (nie przekracza ona 6 proc. objętości odpływu rocznego wód z obszaru kraju) i tym samym nie chronią przed czasowymi deficytami wody.

Jak przedstawiają się dane dotyczące zasobów słodkiej wody w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce na tle UE? Najwyższymi wynikami w tym kontekście mogła pochwalić się Chorwacja (średnia z wielolecia w 2020 r. wyniosła 28,8 tys. m3), najniższymi zaś Malta (0,2 tys. m3). Jak można zaobserwować na wykresie w ramce, w Polsce wartość ta wyniosła ok. 1,3 tys. m3.

Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności

Warto dodać, że w latach 2000-2020 pobór wody w Polsce (bez uwzględniania nawodnień w rolnictwie i leśnictwie) na potrzeby gospodarki i ludności zmniejszył się o 20 proc. (z 10,9 km3 w 2000 r. do 8,7 km3 w 2020 r.). W ubiegłym roku spośród wspomnianych 8,7 km3 wykorzystano 68 proc. wody na potrzeby przemysłu, 23 proc. - gospodarki komunalnej, a 9 proc. - napełniania i uzupełniania stawów rybnych.

- Wskaźnik poboru wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasuje Polskę z poborem wody 226 m3 na mieszkańca w 2020 r. w środku stawki krajów UE - wskazują autorzy opracowania, dodając, że największy pobór wody w tej kategorii odnotowano w Estonii (1 360 m3 na mieszkańca), a najmniejszy - w Luksemburgu (76 m3 na mieszkańca).

Rozwój wodociągów i kanalizacji

Choć długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w naszym kraju z każdym rokiem wzrasta, to nadal zauważalna jest dysproporcja między nimi - w 2020 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosiła 313 tys. km, tj. ponad 2 tys. km więcej niż w 2019 r. Długość sieci kanalizacyjnej w 2020 r. wynosiła natomiast ok. 170 tys. km i była większa w stosunku do roku poprzedniego o ponad 4 tys. km.

Zgodnie z danymi opracownaia GUS, w Polsce w latach 2000-2020 ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia zmalała o ok. 12 proc. (z 2 501,5 hm3 do 2 195,1 hm3), a ilość ścieków nieoczyszczanych zmalała o 59 proc. (z 301,3 hm3 do 124,5 hm3).

Zgodnie z danymi zebranymi przez GUS, liczba osób objęta zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wzrasta. W 2020 r. sieci wodociągowe obsługiwały 92 proc. ludności państwa (97 proc. mieszkańców miast i 86 proc. mieszkańców wsi). Systemy zbiorowego odprowadzania ścieków obsługiwały natomiast 72 proc. populacji Polski (91 proc. mieszkańców miast i 43 proc. mieszkańców wsi).

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)Eurostat: spadek zużycia wody przez gospodarstwa domowe w Polsce. Podajemy najnowsze informacje ze statystyk (07 września 2023)Rząd przyjął program, którego celem jest przeciwdziałanie niedoborowi wody (23 sierpnia 2023)Szczecin na drodze do samowystarczalności energetycznej (16 sierpnia 2023)W Kopalni Turów zakończono okres testowy podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego (14 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony