Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Sprawozdania instalacji komunalnych za 2020 r. Raport IOŚ-PIB

IOŚ–PIB opublikował dane z zakresu gospodarowania odpadami przez instalacje komunalne. Z raportu wynika, że straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością wykazało 17 podmiotów – 15 z nich stanowiło samorządów gminnych.

   Powrót       17 listopada 2022       Odpady   

W zeszłym tygodniu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ–PIB) opublikował raport „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. Sprawozdania IK w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów na sortowniach i składowania odpadów w 2020 r.”. Jak wyjaśniono, analizie poddano 202 podmioty, a w BDO zidentyfikowano ponadto 255 instalacji, w których mechanicznie sortowano/przetwarzano odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane tworzywa, metale, wielomateriałowe oraz papier i tekturę.

Raport – jak wyjaśnia IOŚ-PIB -  jest opracowaniem zawierającym dane i informacje pochodzące ze sprawozdań podmiotów prowadzących Instalacje Komunalne (IK) w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz Instalacje Komunalne w zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Analiza Instytutu wykazała liczne błędy w sprawozdawczości. - Prace nad indywidualnymi sprawozdaniami podmiotów prowadzących Instalacje Komunalne uwidoczniły liczne błędy w wypełnianiu poszczególnych działów i tabel sprawozdania. Do 31.07.2022 r. marszałkowie województw nie zatwierdzili wszystkich sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 – czytamy w raporcie.

Dane o przetworzonych odpadach

Instalacje ujęte w raporcie przetworzyły mechanicznie 66% wytworzonych odpadów komunalnych w 2020 r. oraz 72% wytworzonych odpadów komunalnych z grupy 15 01 i 20. Dodatkowo, z danych wynika, że 34% wytworzonych odpadów komunalnych zagospodarowywane było w instalacjach nieposiadających statusu Instalacji Komunalnej. Największą efektywność przetworzenia w analizowanych instalacjach odnotowano dla odpadów z metali, wynoszącą 60%. Dla odpadów z tworzyw sztucznych, papieru i szkła efektywność wynosiła kolejno - 30%, 25%, 22%.

W wyniku mechanicznego przetwarzania 10 082,8 tys. Mg odpadów na instalacjach ujętych w raporcie wytworzono 9 045 tys. Mg odpadów, z czego 6 964,0 tys. Mg stanowiły odpady o kodzie 19 12 12 oraz 894,3 tys. Mg odpadów o kodzie 19 12 10.

- W rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami podmiot eksploatujący instalację lub urządzenie służące do odzysku, lub unieszkodliwiania odpadów obowiązany jest to do wskazania sposobu zagospodarowania z podaniem procesu odzysku, lub unieszkodliwiania odpadów wytworzonych w wyniku przetworzenia. Weryfikacja danych uwidoczniła, że 32% podmiotów nie wypełniło ww. obowiązku, sprawozdania zostały sporządzone nieprawidłowo. Dla 2 032,9 tys. Mg odpadów 19 12 12 pochodzenia komunalnego nie wskazano sposobu dalszego zagospodarowania, co stanowiło 31,8% wytworzonych na instalacjach odpadów 19 12 12 pochodzenia komunalnego. Procesom odzysku poddano 34,7% wytworzonych 19 12 12, procesom unieszkodliwiania 33,5% - dodano.

IOŚ–PIB wskazuje przy tym, że na składowiskach eksploatowanych przez instalacje komunalne w 2020 r. unieszkodliwiono łącznie 113 384,95 tys. Mg odpadów. - W 2020 r. udział odpadów komunalnych składowanych na przedmiotowych składowiskach wynosił 44%, pozostałe 56% stanowiły odpady pochodzenia innego niż komunalne (tzw. pozostałe). Najwięcej unieszkodliwiono odpadów o kodzie 19 05 99 – 1 206,8 tys. Mg oraz 19 12 12 – 864,0 tys. Mg. W zakresie składowisk zestawiono również dane o odzysku odpadów na eksploatowanych składowiskach, gdzie Instalacje Komunalne wykazały odzysk w ilości 1 313,6 tys. Mg – wskazano.

Efektywność ekonomiczna instalacji

W raporcie zwrócono ponadto uwagę na zestawienie zysków i strat wykazywanych przez podmioty posiadające instalacje komunalne w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych. - Przeprowadzona analiza pokazała, że 90% podmiotów posiadających IK - MBP osiągnęło zyski w roku 2020. Zyski netto w kwocie przewyższającej 10 mln zł raportowały 23 podmioty, co stanowiło 15% wszystkich analizowanych pod względem finansowym podmiotów. 60% podmiotów osiągnęło w 2020 r. zyski netto powyżej 1 mln zł. Stratę netto wykazało 10%, w zakresie 15 tys. zł – 11 mln zł – czytamy.

Jak dodano, straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością w 2020 r. wykazało 17 podmiotów, z czego 15 z nich stanowiło własność samorządów gminnych.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kary za brak poziomu recyklingu nie mogą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami (30 listopada 2022)Jak dobrze przygotować sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska? (29 listopada 2022)Raport IOŚ-PIB: Prawie 7 mln Polaków unika opłat za odpady (18 listopada 2022)Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)Sypią się kary dla gmin za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu (16 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony