Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Sprawozdania instalacji komunalnych za 2020 r. Raport IOŚ-PIB

IOŚ–PIB opublikował dane z zakresu gospodarowania odpadami przez instalacje komunalne. Z raportu wynika, że straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością wykazało 17 podmiotów – 15 z nich stanowiło samorządów gminnych.

   Powrót       17 listopada 2022       Odpady   

W zeszłym tygodniu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ–PIB) opublikował raport „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. Sprawozdania IK w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów na sortowniach i składowania odpadów w 2020 r.”. Jak wyjaśniono, analizie poddano 202 podmioty, a w BDO zidentyfikowano ponadto 255 instalacji, w których mechanicznie sortowano/przetwarzano odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane tworzywa, metale, wielomateriałowe oraz papier i tekturę.

Raport – jak wyjaśnia IOŚ-PIB -  jest opracowaniem zawierającym dane i informacje pochodzące ze sprawozdań podmiotów prowadzących Instalacje Komunalne (IK) w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz Instalacje Komunalne w zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Analiza Instytutu wykazała liczne błędy w sprawozdawczości. - Prace nad indywidualnymi sprawozdaniami podmiotów prowadzących Instalacje Komunalne uwidoczniły liczne błędy w wypełnianiu poszczególnych działów i tabel sprawozdania. Do 31.07.2022 r. marszałkowie województw nie zatwierdzili wszystkich sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 – czytamy w raporcie.

Dane o przetworzonych odpadach

Instalacje ujęte w raporcie przetworzyły mechanicznie 66% wytworzonych odpadów komunalnych w 2020 r. oraz 72% wytworzonych odpadów komunalnych z grupy 15 01 i 20. Dodatkowo, z danych wynika, że 34% wytworzonych odpadów komunalnych zagospodarowywane było w instalacjach nieposiadających statusu Instalacji Komunalnej. Największą efektywność przetworzenia w analizowanych instalacjach odnotowano dla odpadów z metali, wynoszącą 60%. Dla odpadów z tworzyw sztucznych, papieru i szkła efektywność wynosiła kolejno - 30%, 25%, 22%.

W wyniku mechanicznego przetwarzania 10 082,8 tys. Mg odpadów na instalacjach ujętych w raporcie wytworzono 9 045 tys. Mg odpadów, z czego 6 964,0 tys. Mg stanowiły odpady o kodzie 19 12 12 oraz 894,3 tys. Mg odpadów o kodzie 19 12 10.

- W rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami podmiot eksploatujący instalację lub urządzenie służące do odzysku, lub unieszkodliwiania odpadów obowiązany jest to do wskazania sposobu zagospodarowania z podaniem procesu odzysku, lub unieszkodliwiania odpadów wytworzonych w wyniku przetworzenia. Weryfikacja danych uwidoczniła, że 32% podmiotów nie wypełniło ww. obowiązku, sprawozdania zostały sporządzone nieprawidłowo. Dla 2 032,9 tys. Mg odpadów 19 12 12 pochodzenia komunalnego nie wskazano sposobu dalszego zagospodarowania, co stanowiło 31,8% wytworzonych na instalacjach odpadów 19 12 12 pochodzenia komunalnego. Procesom odzysku poddano 34,7% wytworzonych 19 12 12, procesom unieszkodliwiania 33,5% - dodano.

IOŚ–PIB wskazuje przy tym, że na składowiskach eksploatowanych przez instalacje komunalne w 2020 r. unieszkodliwiono łącznie 113 384,95 tys. Mg odpadów. - W 2020 r. udział odpadów komunalnych składowanych na przedmiotowych składowiskach wynosił 44%, pozostałe 56% stanowiły odpady pochodzenia innego niż komunalne (tzw. pozostałe). Najwięcej unieszkodliwiono odpadów o kodzie 19 05 99 – 1 206,8 tys. Mg oraz 19 12 12 – 864,0 tys. Mg. W zakresie składowisk zestawiono również dane o odzysku odpadów na eksploatowanych składowiskach, gdzie Instalacje Komunalne wykazały odzysk w ilości 1 313,6 tys. Mg – wskazano.

Efektywność ekonomiczna instalacji

W raporcie zwrócono ponadto uwagę na zestawienie zysków i strat wykazywanych przez podmioty posiadające instalacje komunalne w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych. - Przeprowadzona analiza pokazała, że 90% podmiotów posiadających IK - MBP osiągnęło zyski w roku 2020. Zyski netto w kwocie przewyższającej 10 mln zł raportowały 23 podmioty, co stanowiło 15% wszystkich analizowanych pod względem finansowym podmiotów. 60% podmiotów osiągnęło w 2020 r. zyski netto powyżej 1 mln zł. Stratę netto wykazało 10%, w zakresie 15 tys. zł – 11 mln zł – czytamy.

Jak dodano, straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością w 2020 r. wykazało 17 podmiotów, z czego 15 z nich stanowiło własność samorządów gminnych.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne (27 stycznia 2023)Udaremniono zrzut 30 ton nielegalnych odpadów (26 stycznia 2023)Inflacja wpływa na koszty działalności odpadowej. Legislacja nie pomaga (25 stycznia 2023)Ciechanów: Kolejne inteligentne pojemniki do segregacji odpadów (24 stycznia 2023)Opublikowano rozporządzenie ws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (13 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony