Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Jeziora bez nadzoru i dostępu. NIK o gospodarowaniu jeziorami stanowiącymi wody publiczne

Najwyższa Izba Kontroli uznała po przeprowadzeniu kontroli, że Wody Polskie oraz Minister Infrastruktury nie zapewnili warunków do skutecznego egzekwowania zakazu grodzenia dostępu do wód oraz eliminowania nielegalnego użytkowania pomostów.

   Powrót       07 sierpnia 2023       Planowanie przestrzenne   
Jezioro

- Jeziora mają szczególne znaczenie dla ekologii, rekreacji i krajobrazu. Gospodarowanie nimi wymaga współpracy administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności – podkreśla Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w swoim komunikacie prasowym.

Kontrolę dotyczącą gospodarowania jeziorami stanowiącymi wody publiczne NIK prowadziła w Ministerstwie Infrastruktury oraz jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), tj. Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej (KZGW), pięciu regionalnych zarządach gospodarki wodnej (rzgw), pięciu zarządach zlewni i pięciu nadzorach wodnych. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Niepokojąca tendencja: uniemożliwianie dostępu do jezior

Wśród nieprawidłowości ujawnionych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej wymieniono m.in.: brak pełnych informacji o liczbie jezior w kraju oraz do ilu z nich PGW WP wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa czy brak danych o pomostach na jeziorach sklasyfikowanych jako wody powierzchniowe płynące.

Jak podkreślono, „korzystanie z wód publicznych ma charakter powszechny i przysługuje każdemu”, a „prawo dostępu do brzegu umożliwia też służbom ratowniczym możliwość szybszego dotarcia do osób potrzebujących pomocy na wodzie”. Izba z niepokojem obserwuje więc tendencję do uniemożliwiania dostępu do jezior będących wodami publicznymi.

- Wielu właścicieli nieruchomości przylegających do linii brzegowej wody płynącej grodzi dostęp do jeziora niejednokrotnie obejmując nim znaczne obszary gruntów należących do Skarbu Państwa, po czym wznosi na tych gruntach – bez stosownych zezwoleń – np. pomosty czy przystanie. W większości przypadków wiąże się to z przekształcaniem i dewastacją linii brzegowej oraz niszczeniem przybrzeżnej flory i fauny – zauważa NIK. Jak jednak podkreśla, zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, który wynika z ustawy Prawo wodne, nie oznacza, że „właściciel ma się godzić na coś więcej niż tylko przejście przez jego posesję. Pas gruntu nadal jest jego własnością”.

- Zarówno PGW WP, jak i minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie zapewnili warunków dla skutecznego egzekwowania zakazu grodzenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający dostęp do wód oraz eliminowania nielegalnego użytkowania pomostów – stwierdza NIK.

Wnioski do Wód Polskich i Ministra Infrastruktury

Po kontroli NIK skierowała do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o:

  • skuteczny nadzór nad prawidłowością gospodarowania jeziorami stanowiącymi wody publiczne w jednostkach organizacyjnych PGW WP,
  • sfinalizowanie prac nad przejęciem od marszałków województw uprawnień właścicielskich w stosunku do wszystkich jezior stanowiących wody publiczne;
  • wprowadzenie w PGW WP zasad ustalania długości pomostów oraz ich elementów;
  • dostosowanie obsady kadrowej jednostek organizacyjnych PGW WP do zakresu wykonywanych zadań;
  • zapewnienie wykorzystania przez pracowników PGW WP, wykonujących kontrole gospodarowania wodami, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, wynikających z art. 341 ust 1 pkt 4 ustawy – Prawo wodne.

Ponadto do Ministra Infrastruktury Izba wnioskuje o wprowadzenie w ustawie – Prawo wodne przepisów, które umożliwiłyby zarządom zlewni i nadzorom wodnym wykonywanie kontroli gospodarowania wodami, a także o skuteczny nadzór nad prawidłowością gospodarowania przez PGW WP jeziorami stanowiącymi wody publiczne.

Artkuł powstał na podstawie komunikatu prasowego Najwyższej Izby Kontroli(1).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ NIK o gospodarowaniu jeziorami stanowiącymi wody publiczne
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/gospodarowaniu-jeziorami-stanowiacymi-wody-publiczne.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Osobowość prawna ratunkiem dla rzek w Polsce? Debata oxfordzka (23 października 2023)Antropocen znalazł swój geologiczny punkt odniesienia (09 sierpnia 2023)Problem zanieczyszczenia mikroplastikiem dotyczy także wód słodkich (20 lipca 2023)Stacje zlewne w Polsce nie spełniają wymagań rozporządzenia (12 kwietnia 2023)Akt oskarżenia ws. wycinki drzew na terenie chronionym Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (10 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony