Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Drugi konkurs w programie NCBR „Nowe technologie w zakresie energii”

   Powrót       11 marca 2022       Energia   
Nowe technologie w zakresie energii

Ponad 390 mln zł na projekty z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła z gazów poprocesowych i geotermii trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia br.

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. W efekcie powinno się to przyczynić do zwiększenia się o 20-50 proc. – w stosunku do poziomu z roku 2020 – udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE) w krajowym ogólnym miksie energetycznym.

Przed innowatorami strategiczne i ambitne zadanie

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się tematyka drugiego konkursu, to: rozwój potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej, obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

- Dążymy do istotnej zmiany modelu gospodarczego, którego cechą charakterystyczną jest transformacja do gospodarki, w szczególności energetyki, niskoemisyjnej. Taka gospodarka ma nie tylko stanowić naturalną drogę do obniżenia kosztów środowiskowych, ale stać się rozwiązaniem problemu wyczerpywania się szeroko rozumianych zasobów paliw kopalnych i coraz większego kosztu ich pozyskania. Niezależnie od czynników środowiskowych i ekonomicznych transformacja energetyczna staje się kołem napędowym rozwoju innowacyjnych technologii. Dlatego ogłaszając drugi już konkurs w programie „Nowe technologie w zakresie energii”, stawiamy przed naszymi przedsiębiorcami i naukowcami ambitne zadanie, wpisujące się w strategiczne cele polskiej, a także europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, najpełniej wyrażone w strategii Europejskiego Zielonego Ładu – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jaki budżet i dla kogo?

Projekty zgłaszane w konkursie ma wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego.

Na wsparcie projektów w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii II” NCBR przeznacza 393 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne:

  • „Energetyka solarna” – 125,9 mln zł,
  • „Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych” – 125,9 mln zł,
  • „Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)” – 141,2 mln zł.

Zagadnienia badawcze, które można podjąć w ramach danego tematu, szczegółowo określa regulamin konkursu. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek w danym temacie, przy czym dopuszcza się, że złoży kilka wniosków na różne projekty w różnych tematach lub w różnych obszarach tematycznych.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br., do godz. 16.00. Wnioski należy składać poprzez stronę internetową NCBR w systemie LSI. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na opracowanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie NCBR zaprasza również do udziału w spotkaniu informacyjnym online, poświęconym naborowi, które odbędzie się 28 kwietnia br. To okazja dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych do zadania ekspertom Centrum pytań dotyczących np. systemu, oceny czy kwalifikowalności kosztów. Szczegóły na stronie NCBR.

Konkurencja sprzyja jakości

Co istotne, projekty będą realizowane w trzech fazach i będą ze sobą konkurować. W fazie  pierwszej, przewidzianej na 9 miesięcy, należy opracować studium wykonalności techniczno-ekonomiczne, dowodzące zasadności realizacji zgłoszonej propozycji. Faza druga ma prowadzić do osiągnięcia w projekcie co najmniej 6. poziomu gotowości technologicznej i będzie realizowana przez 2 lata. Wreszcie w trzeciej fazie, realizowanej nie dłużej niż 3 lata, opracowane rozwiązanie powinno osiągnąć co najmniej 8. poziom gotowości technologicznej.

Zgodnie z założeniami Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, wsparcie finansowe w kolejnych fazach będzie udzielane tylko tym projektom, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny rezultatu poprzednich faz.

Program zakłada praktyczne zastosowanie stworzonych rozwiązań. Koncentracja działań na kilku wybranych obszarach technologicznych oraz sposób prowadzenia konkursów w poszczególnych fazach programu powinny, poprzez wewnętrzną rywalizację, doprowadzić do stworzenia ulepszonych, konkurencyjnych rozwiązań - wskazuje Remigiusz Kopoczek.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi dla fazy pierwszej – 100 tys. zł, dla fazy drugiej – 15 mln zł, a dla fazy trzeciej – 80 mln zł. Wykonawcy będą zobowiązani do wdrożenia wyników projektu w ciągu trzech lat od zakończenia realizacji jego trzeciej fazy. Jednostki naukowe mogą liczyć na 100 proc. dofinansowania w ramach działalności niegospodarczej. W przypadku przedsiębiorstw poziom dofinansowania na realizację poszczególnych prac w projekcie jest zróżnicowany i szczegółowo określony w regulaminie konkursu.

Czytaj: Od zimnej plazmy po lasery. Siła kobiet w naukach technicznych

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, przygotowany przez Radę NCBR, został zatwierdzony w 2020 roku przez Ministra Edukacji i Nauki. Środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na jego realizację w latach 2020-2029 to 800 mln zł. Pochodzą one z dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Warto przypomnieć, że poza tym programem NCBR prowadzi inne działania na rzecz transformacji energetycznej polskiej gospodarki, realizowane w formule zamówień przedkomercyjnych.

Szczegółowe informacje na temat drugiego konkursu w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii” znajdują się na stronie.

Źródło: NCBR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PSE: Ponad 50% OZE w systemie w najbliższej dekadzie (28 listopada 2022)Rozporządzenie ws. obliczania limitu ceny energii zatrzyma rozwój OZE? Apel BBC (14 listopada 2022)Projekt ustawy o inwestycjach w elektrownie szczytowo-pompowe w konsultacjach (08 listopada 2022)Ustawa ograniczającą wzrost cen energii elektrycznej z podpisem prezydenta (03 listopada 2022)Rewizja dyrektywy ws. ścieków komunalnych. Jakie zmiany proponuje KE? (27 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony