Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

Kto może od tego roku sporządzać raporty oddziaływania na środowisko?

   Powrót       30 stycznia 2017       Management   

1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej: "ustawa ooś". Wprowadzono w ten sposób szereg nowych wymagań dotyczących Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dwie ścieżki zawodowe

W poprzedniej wersji ustawy nie było wprost wskazane, jakie osoby są uprawnione do sporządzania dokumentacji środowiskowej, w tym raportów OOŚ. Skutkowało to powstawaniem raportów nie najlepszej jakości, pozbawionych wartości merytorycznej, sporządzanych przez osoby bez wiedzy, wykształcenia i doświadczenia w dziedzinach, które opisywali.

Wraz z nowelizacją, do ustawy dodany został art. 74a ustawy ooś, w którym zostały określone szczegółowe wymagania dotyczące posiadanego wykształcenia i doświadczenia, jakie będą musieli spełniać autorzy dokumentacji środowiskowych. Autorami raportów OOŚ (w przypadku zespołu – osobą kierującą zespołem) mogą być więc od tej pory osoby, które wykażą odpowiednie wykształcenie (opisane poniżej w pkt.1) lub wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji środowiskowej (opisane poniżej w pkt.2).

1. Wykształcenie

Ustawa wymaga od autora raportu ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach* związanych z kształceniem w obszarze:

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych (biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, technologia chemiczna),

b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi (biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, geofizyka, geografia, geologia, oceanologia),

c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,

d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych (agronomia, biotechnologia, inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, ogrodnictwo).

*Wykaz kierunków z tych dziedzin został wskazany w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

2. Doświadczenie i wykształcenie

Autorem raportu OOŚ będzie mogła być także osoba, która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej pięciu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Ustawa nie przewiduje konieczności dołączania dokumentów potwierdzających uprawnienia do sporządzania raportów. Wymagane jest natomiast złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 74a ust. 3 ustawy ooś). Oświadczenie takie, należy złożyć jako załącznik dokumentacji środowiskowej.

Mam nadzieję, że zmiany w ustawie przyczynią się do powstawania raportów merytorycznie poprawnych, których analiza będzie wartościowa. Co więcej, łatwiejsza i szybsza powinna być procedura uzgodnień z RDOŚ, bez konieczności uzupełniania treści raportów i bez istotnych uwag ze strony urzędu, co do tej pory miało miejsce przy pisaniu raportów przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i przygotowania.

Katarzyna Rudzik, Dyrektor Operacyjny Ambiens

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ocena ekotoksyczności odpadów – jak się to robi? (24 czerwca 2022)Prezydent podpisał ustawę dotyczącą metod pomiaru hałasu oraz przesunięcia terminu przyłączenia OZE do sieci (15 czerwca 2022)Senat za ustawą dotyczącą metod oceny hałasu i wydłużeniem terminu przyłączenia instalacji OZE do sieci (09 czerwca 2022)Nowy jednolity tekst ustawy OOŚ uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 6 kwietnia br. (17 maja 2022)Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska ws. hałasu (13 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony