Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Magazynowanie odpadów – nowe obowiązki dla wytwórców od 2021 r.

Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, ograniczanie możliwości rozprzestrzeniania się odpadów czy dodatkowe oznakowanie przy magazynowaniu odpadów niebezpiecznych. O obowiązkach wytwórców odpadów mówi Mateusz Puścian.

   Powrót       03 grudnia 2020       Odpady   
Mateusz Puścian
Specjalista ds. ochrony środowiska Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. gospodarki odpadami (BDO), gospodarki wodno-ściekowej i emisyjnej. Autor licznych opracowań dot. gospodarki odpadowej, w tym zezwoleń na zbieranie odpadów i pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

Z Nowym Rokiem 2021 wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które określa wymagania dla magazynowania odpadów, w tym również wstępne magazynowanie przez wytwórcę odpadów.

Prace nad przepisami dotyczącymi magazynowa odpadów trwały od początku 2019 r. Sporą rewolucją jest to, że rozporządzenie określa sposoby magazynowania i oznakowania odpadów obejmujących także wstępne magazynowanie – czyli magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę. Niemniej jednak należy podkreślić, że rozporządzenie nie dotyczy:

  • magazynowania odpadów komunalnych przez wytwórcę,
  • rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha (o ile nie podlegają obowiązkowi wpisu do Bazy Danych Odpadowych (BDO))(1),
  • podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję odpadów (tj. wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do 100 kg rocznie lub wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne do 5 ton rocznie),
  • podmiotów, które wytwarzają rodzaje lub ilości odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531(2)) – tj. podmioty niepodlegające obowiązkowi rejestracji w BDO,
  • gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone.

Pierwsza grupa objęta nowymi wymogami

Obowiązki zależne są od rodzaju i ilości wytworzonych odpadów. W uproszczeniu możemy podzielić objętych nimi wytwórców na dwie grupy. Pierwszą stanowią:

  • wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynujący te odpady w miejscu ich wytworzenia,
  • wytwarzający odpady powstające w wyniku: budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw – również magazynujący je w miejscu ich wytworzenia.

Podmioty będące w pierwszej grupie powinny magazynować odpady w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach, workach, pryzmach lub stosach (rodzaj dostosowany do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów). Odpady powinny być magazynowane w taki sposób, aby zapobiegać ich rozprzestrzenianiu poza przeznaczone miejsce (w tym również poza przeznaczone opakowanie lub na nieruchomości sąsiadujące). Odpady niebezpieczne powinny być magazynowane tak, by minimalizować wpływ czynników atmosferycznych (np. w szczelnych pojemnikach, systemy zbierania wycieków).

Wytwórcy z tej grupy, którzy prowadzili magazynowanie odpadów przed wejściem w życie rozporządzenia, mają 12 miesięcy, aby dostosować się do przepisów – termin mija 1 stycznia 2022 r.

Czytaj również: Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021.

Wymogi dla wytwarzających większe ilości odpadów

Drugą grupę stanowią podmioty, które wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie (bez uwzględnienia odpadów z budowy, rozbiórki itp.).

Ta grupa wytwórców ma obowiązek magazynowania odpadów w wyznaczonym miejscu – może to być budynek lub jego część lub inne miejsce, wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów. Kluczowe jest oddzielenie go od miejsc przechowywania przedmiotów, które nie są odpadami. Miejsca magazynowania powinny być oznakowane, zawierając co najmniej kody odpadów(3). Oznakowanie powinno być w miejscu widocznym, czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

Samo magazynowanie odpadów powinno spełniać warunki takie, jak dla grupy pierwszej, rozszerzone o obowiązek magazynowania odpadów na utwardzonym podłożu (wyjątki w przypisie dolnym(4)) i zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

Jeśli odpady ze względu na swoje właściwości mogą powodować wyciek do gleby lub wód, należy wykorzystywać szczelne pojemniki (opakowania, kontenery, zbiorniki i inne) lub zastosować uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem odprowadzania wycieków uwzględniających oczyszczanie (np. separator substancji ropopochodnych).

W przypadku magazynowania więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych rozporządzenie nakłada obowiązek wydzielenia strefy magazynowania tych odpadów (nie dotyczy odpadów niebezpiecznych z urobku, drewna, mieszanek bitumicznych), jeśli dopuszczalne jest magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne. Strefa ta powinna być oznakowana napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE” – oznakowanie powinno być czytelne, trwałe, odporne na warunki atmosferyczne.

Ostatnim nowym obowiązkiem dla tej grupy wytwórców jest umieszczanie etykiet – „ODPADY NIEBEZPIECZNE” w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w opakowaniach o pojemności powyżej 5 litrów. Na etykiecie powinien znaleźć się kod i rodzaj odpadu, zawartość opakowania, adres i data rozpoczęcia magazynowania w danym miejscu (każdy kolejny posiadacz odpadów nadpisuje adres i datę). Etykieta powinna być czytelna, trwała i odporna na warunki atmosferyczne. Jej wzór można znaleźć w złączniku do ww. rozporządzenia.

Jakie są wyjątki?

Wytwórcy z drugiej grupy, muszą dostosować się do przepisów z początkiem stycznia 2021 r. Wyjątek stanowi utwardzenie podłoża, zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych, stosowanie nieprzepuszczalnego podłoża z systemem odprowadzania ścieków dla odpadów mogących powodować wyciek. Tu wytwórcy, którzy magazynowali odpady przed wejściem w życie rozporządzenia, mają czas na dostosowanie do 1 stycznia 2025 r.

Należy odnotować, że podmioty posiadające decyzję odpadową, w której zostały określone wymagania dotyczące magazynowania odpadów – w czasie jej obowiązywania stosują się wyłącznie do wytycznych z decyzji.

Mateusz Puścian

Z pełnym tekstem rozporządzenia można zapoznać się w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko.

Przypisy

1/ Podstawa prawna:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/ustawa-z-dnia-14-12-2012-dz.u.-2013-poz.-21-254.html
2/ Treść dokumentu:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-23-12-2019-dz.-u.-2019-poz.-2531-3809.html
3/ Podstawa prawna dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-02-01-2020-dz.-u.-2020-poz.-10-3836.html
4/ Nie dotyczy odpadów z urobku, mieszanek bitumicznych, drewna, liści, papieru i tektury, odzieży i tekstyliów, odpadów z ogrodów i parków, tworzyw sztucznych i gumy, szkła, złomu, zużytych mebli, gruzu, podkładów kolejowych.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Najpierw ROP, potem kaucja? Nie milkną głosy branży, resort trwa przy swoim (12 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Transparentność i bezpieczeństwo obrotów odpadami. Głosy z ministerstwa i branży o zmianach w BDO (04 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony