Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1855 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych i informacji udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków podmiotom innym niż właściciel budynku lub lokalu oraz sposobu ich udostępniania

Dyrektywa wykonawcza z dnia 27 lipca 2023

2023/1562 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1562 z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 (...)

Ustawa z dnia 13 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1852 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1658 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1587 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1719 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Uchwała z dnia 12 czerwca 2023

M.P. 2023 poz. 702 Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028

Opinia z dnia 08 maja 2023

2023/C 163/01 OPINIA KOMISJI z dnia 5 maja 2023 r. dotycząca zmodyfikowanego planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących ze składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych Loviisa znajdującego się na terenie Loviisa w Finlandii

Decyzja z dnia 25 kwietnia 2023

2023/1007 DECYZJA RADY (UE) 2023/1007 z dnia 25 kwietnia 2023 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 16. Posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do (...)

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 877 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw