Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1639 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

Obwieszczenie z dnia 01 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1610 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 19 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1579 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 04 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1403 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Decyzja wykonawcza z dnia 17 czerwca 2019

2019/995 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/995 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza z dnia 07 czerwca 2019

2019/1004 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji C(2012) 2384 (...)

Obwieszczenie z dnia 21 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 1162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Rozporządzenie z dnia 08 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 919 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 818 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie

Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 819 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów