Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 02 czerwca 2022

2022/1025 DECYZJA RADY (UE) 2022/1025 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na piętnastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (...)

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1320 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1297 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 12 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1250 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 1113 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach

Decyzja wykonawcza z dnia 28 kwietnia 2022

2022/691 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/691 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

Rozporządzenie z dnia 31 marca 2022

2022/520 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/520 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego (...)

Obwieszczenie z dnia 03 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 699 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Sprostowanie z dnia 16 lutego 2022

2021/958 Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/958 z dnia 31 maja 2021 r. ustanawiającej format zgłaszania danych i informacji dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady w państwach członkowskich (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 04 lutego 2022

2022/162 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/162 z dnia 4 lutego 2022 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w odniesieniu do obliczania, weryfikacji i zgłaszania zmniejszenia stosowania niektórych produktów jednorazowego użytku (...)