Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 19 października 2022

M.P. 2022 poz. 1040 Zarządzenie nr 342 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych Ministerstwa Infrastruktury w zakresie Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rozporządzenie z dnia 07 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2158 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru

Obwieszczenie z dnia 28 września 2022

Dz. U. 2022 poz. 2201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Zarządzenie z dnia 27 września 2022

Dz. Urz. MI 2022 poz. 33 Zrządzenie nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Decyzja z dnia 26 września 2022

2022/1663 DECYZJA RADY (UE) 2022/1663 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz przepisów załączonych do (...)

Obwieszczenie z dnia 05 września 2022

Dz. U. 2022 poz. 2147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Sprostowanie z dnia 01 września 2022

2022/362 Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ( Dziennik Urzędowy Unii (...)

Sprostowanie z dnia 01 września 2022

2022/362 Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ( Dziennik Urzędowy Unii (...)

Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 1772 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie z dnia 05 sierpnia 2022

M.P. 2022 poz. 833 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.