Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 09 czerwca 2022

Dz. Urz. MI 2022 poz. 18 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania porozumienia sektorowego na rzecz funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz przystani morskich

Obwieszczenie z dnia 31 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1170 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1343 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Zarządzenie z dnia 12 maja 2022

Dz. Urz. MI 2022 poz. 11 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury do spraw opracowania projektu programu wieloletniego rozwijającego „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”

Decyzja wykonawcza z dnia 10 maja 2022

2022/716 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/716 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia jako technologii innowacyjnej, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631, inteligentnego podgrzewacza oleju napędowego do stosowania w konwencjonalnych silnikach (...)

Obwieszczenie z dnia 07 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 1097 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

Obwieszczenie z dnia 07 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 1083 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Rozporządzenie z dnia 07 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 921 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Rozporządzenie z dnia 31 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 845 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2022

2022/455 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/455 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do aktualizacji wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE (...)