Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Wytyczne z dnia 15 kwietnia 2021

2021/67 Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (1) WPROWADZENIE

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 12 marca 2021

2021/447 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określające zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego (...)

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Zarządzenie z dnia 20 stycznia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 6 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2020

Dz. U. 2021 poz. 37 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i (...)

Decyzja z dnia 17 grudnia 2020

2020/2166 DECYZJA KOMISJI (UE) 2020/2166 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia udziałów państw członkowskich w aukcjach w latach 2021–2030 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8945) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja z dnia 16 grudnia 2020

2021/604 DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 156/20/COL z dnia 16 grudnia 2020 r. przyjmująca wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. [2021/604]

Komunikat z dnia 14 grudnia 2020

2020/C 432/01 KOMUNIKAT KOMISJI dotyczący wejścia w życie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (2020/C 432/01)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 14 grudnia 2020

2020/2085 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i (...)

Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2279 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu