Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie delegowane z dnia 06 maja 2024

2024/1294 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1294 z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/2867 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 przez określenie zasad przewodnich (...)

Sprostowanie z dnia 17 kwietnia 2024

2024/873 Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (...)

Rozporządzenie delegowane z dnia 29 lutego 2024

2024/1290 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1290 z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia azotu wytwarzanego z powietrza jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

Rozporządzenie z dnia 22 lutego 2024

2024/622 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/622 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wykazu państw, które uznaje się za stosujące mechanizm CORSIA do celów dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do emisji w 2023 r.

Rozporządzenie z dnia 07 lutego 2024

2024/590 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/590 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009

Rozporządzenie z dnia 07 lutego 2024

2024/573 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Rozporządzenie z dnia 06 listopada 2023

2023/2449 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2449 z dnia 6 listopada 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w odniesieniu do szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji, częściowych raportów na (...)

Dyrektywa delegowana z dnia 27 października 2023

2024/299 DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2024/299 z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 w odniesieniu do metod zgłaszania prognozowanych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych

Uchwała z dnia 18 października 2023

M. P. 2023 poz. 1236 Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza – aktualizacji

Sprostowanie z dnia 17 października 2023

C(2021) 5430 Sprostowanie do zawiadomienia Komisji C(2021) 5430 – Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373 z dnia 16 września 2021 r. )