Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja wykonawcza z dnia 12 lipca 2019

2019/1202 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1202 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE

Komunikat z dnia 02 lipca 2019

M.P 2019 poz. 634 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Decyzja z dnia 01 lipca 2019

2019/1134 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1134 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/300/WE i decyzję (UE) 2015/2099 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 27 czerwca 2019

2019/1118 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1118 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie projektu transgranicznego Sekwana–Skalda w ramach korytarza sieci bazowej Morze Północne–Morze Śródziemne oraz korytarza sieci bazowej Atlantyk (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4561) (Jedynie (...)

Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019

2019/1097 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1097 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2019

2019/1021 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2019

2019/1020 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Zarządzenie z dnia 13 czerwca 2019

Dz. Urz. MPiT 2019 poz. 18 Zarządzenie Nr 18 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2019

M.P 2019 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.