Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 02 kwietnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 01 kwietnia 2020

2020/479 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/479 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów (...)

Zarządzenie z dnia 31 marca 2020

M.P 2020 poz. 329 Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Ustawa z dnia 31 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 569 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Ustawa z dnia 31 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 627 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 26 marca 2020

2020/464 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów (...)

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska