Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 11 stycznia 2019

2019/70 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi graficznemu oraz bibułce i produktom z bibułki (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Komunikat z dnia 11 stycznia 2019

M.P 2019 poz. 41 Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona

Decyzja wykonawcza z dnia 11 stycznia 2019

2019/60 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/60 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/866/WE, decyzję 2010/419/UE, decyzję wykonawczą 2012/651/UE i decyzję wykonawczą (UE) 2016/1685 w odniesieniu do przedstawiciela posiadacza zezwolenia (notyfikowana jako dokument nr (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 stycznia 2019

2019/39 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/39 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów (...)

Zarządzenie z dnia 09 stycznia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 2 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki

Komunikat z dnia 09 stycznia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 1 Komunikat Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – środowisko

Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2530 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2018

M.P 2019 poz. 24 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

Zarządzenie z dnia 28 grudnia 2018

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 2 ZARZĄDZENIE NR 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie z dnia 28 grudnia 2018

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania (...)