Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 maja 2021

2021/772 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/772 z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/977 w odniesieniu do środków tymczasowych związanych z kontrolami produkcji produktów ekologicznych, w szczególności w odniesieniu do okresu stosowania (...)

Zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 38 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zniesienia Rady geologicznej i górniczej

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 835 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021

Zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 24 Zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów

Decyzja wykonawcza z dnia 29 kwietnia 2021

2021/713 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/713 z dnia 29 kwietnia 2021 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia fluorku sulfurylu do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 8 i 18 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja z dnia 29 kwietnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 37 Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny, na rok 2021

Zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 23 Zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru

Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r.w sprawie wejścia w życie Umów wielostronnych M028 oraz M029 zawartych na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), sporządzonej w (...)

Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 793 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M336 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.