Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 60 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „Electra 2021” w działach administracji rządowej energia, klimat i środowisko

Uchwała z dnia 21 lipca 2021

M.P 2021 poz. 678 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarządzenie z dnia 19 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 55 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Zarządzenie z dnia 16 lipca 2021

M.P 2021 poz. 634 Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie z dnia 15 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1369 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 15 lipca 2021

2021/1165 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1339 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich

Rozporządzenie z dnia 07 lipca 2021

2021/1153 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” i uchylające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Obwieszczenie z dnia 06 lipca 2021

M.P 2021 poz. 629 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych

Decyzja wykonawcza z dnia 05 lipca 2021

2021/1129 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1129 z Dnia 5 lipca 2021 r. określająca roczny podział dostępnych alokacji dla poszczególnych państw członkowskich w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4872)