Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja wykonawcza z dnia 23 czerwca 2022

2022/986 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/986 z dnia 23 czerwca 2022 r. niezatwierdzająca N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Sprostowanie z dnia 16 czerwca 2022

2019/1009 Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 czerwca 2022

2022/964 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/964 z dnia 10 czerwca 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „SOPUROXID”

Decyzja wykonawcza z dnia 03 czerwca 2022

2022/874 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/874 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający N-(trichlorometylotio)ftalimid (folpet), wobec którego Niderlandy skierowały nierozstrzygnięty sprzeciw zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia (...)

Dyrektywa wykonawcza z dnia 02 czerwca 2022

2022/866 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/866 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Primer PIP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Decyzja wykonawcza z dnia 30 maja 2022

2022/835 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/835 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Primer Stain TIP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 17 maja 2022

2022/751 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/751 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej chloropikryna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 16 maja 2022

2022/741 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/741 z dnia 13 maja 2022 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2023, 2024 i 2025, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 16 maja 2022

2022/740 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/740 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej 1,3-dichloropropen zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Decyzja wykonawcza z dnia 13 maja 2022

2022/736 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/736 z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca decyzje 2007/305/WE, 2007/306/WE i 2007/307/WE w odniesieniu do okresu tolerancji na obecność ilości śladowych mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (...)