Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 18 września 2023

2023/C 328/05 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Rozporządzenie z dnia 15 września 2023

2023/1784 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1784 z dnia 15 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do przydzielenia państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadania oceny etoksazolu, którego zatwierdzenie wygasa w dniu (...)

Sprostowanie z dnia 14 września 2023

2023/1537 Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1537 z dnia 25 lipca 2023 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2379 w odniesieniu do statystyk dotyczących stosowania środków ochrony roślin, które to (...)

Rozporządzenie z dnia 12 września 2023

2023/1764 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1764 z dnia 12 września 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Oxy’Pharm H2O2 ” zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporządzenie z dnia 12 września 2023

2023/1763 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1763 z dnia 12 września 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Lactic acid Family – Quatchem” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 11 września 2023

2023/1758 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1758 z dnia 11 września 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 11 września 2023

2023/1757 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1757 z dnia 11 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych bensulfuron, chloromekwat, chlorotoluron, chlomazon, daminozyd, deltametryna, (...)

Rozporządzenie z dnia 11 września 2023

2023/1756 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1756 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka granulowirus owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella) (CpGV), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) (...)

Rozporządzenie z dnia 11 września 2023

2023/1755 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1755 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka pozostałości destylacji tłuszczu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany (...)

Rozporządzenie z dnia 11 września 2023

2023/1753 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1753 z dnia 11 września 2023 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości piryproksyfenu w określonych produktach oraz (...)