Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 2816 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Rozporządzenie z dnia 26 października 2023

Dz. U. 2023 poz. 2471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Rozporządzenie delegowane z dnia 19 października 2023

2024/197 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji

Uchwała z dnia 22 sierpnia 2023

M. P. 2023 poz. 1119 Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2023–2027 z perspektywą do roku 2030”

Rozporządzenie z dnia 04 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1716 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Ustawa z dnia 13 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1963 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry

Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Zarządzenie z dnia 05 lipca 2023

M.P. 2023 poz. 696 Zarządzenie nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na Rzece Odrze

Obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2023

M.P. 2023 poz. 717 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2024 r.