Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 29 czerwca 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 32 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków

Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2021

M. P 2021 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2022 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę

Obwieszczenie z dnia 08 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 736 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Zarządzenie z dnia 23 marca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 27 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku

Rozporządzenie z dnia 17 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zalecenie z dnia 17 marca 2021

2021/742 ZALECENIE KOMISJI (UE) 2021/472 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wspólnego podejścia do ustanowienia systematycznego nadzoru nad SARS-CoV-2 i jego wariantami w ściekach w UE

Obwieszczenie z dnia 01 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 624 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach