Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.01.2022 22 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2022

2022/85 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/85 z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości flonikamidu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Lista z dnia 20 stycznia 2022

2022/C 29/05 Substancje niebezpieczne Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EOG–EFTA zgodnie z art. 44 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w pierwszej połowie 2021 r.

Lista z dnia 20 stycznia 2022

2022/C 29/06 Substancje Niebezpieczne Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EOG–EFTA zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w pierwszej połowie 2021 R.

Rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2022

2022/78 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/78 z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dazometu, heksytiazoksu, metamu (...)

Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2022

2022/63 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171)

Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2391 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń

Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2021

2021/2204 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/2204 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (...)

Rozporządzenie z dnia 09 grudnia 2021

2021/2202 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/2202 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, Bacillus subtilis szczep (...)

Sprostowanie z dnia 09 grudnia 2021

1272/2008 Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniającego, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (...)

Decyzja z dnia 03 grudnia 2021

2021/2166 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/2166 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Teknol Aqua 1411-01 zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012