Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2019

2019/58 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/58 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości linuronu w określonych produktach lub na ich (...)

Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2019

2019/38 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/38 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości iprodionu w określonych produktach lub na ich (...)

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2018

2018/2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/2005 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 14 grudnia 2018

2018/2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2013 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie identyfikacji 1,7,7-trimetylo-3-(fenylometyleno)bicyklo[2.2.1]heptan-2-onu (3-benzylidenokamfory) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr (...)

Zarządzenie z dnia 14 grudnia 2018

Dz. Urz. MŚ 2018 poz. 67 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska

Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Decyzja wykonawcza z dnia 13 grudnia 2018

2018/1985 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1985 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia Willaertia magna c2c maky jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 11 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 12 grudnia 2018

2018/1967 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1967 z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji paromomycyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 grudnia 2018

2018/1916 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1916 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej bispirybak (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Obwieszczenie z dnia 05 grudnia 2018

Dz. U. 2019 poz. 59 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej