Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1661 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 08 sierpnia 2023

2023/1619 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1619 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych wprowadzających odstępstwa w odniesieniu do 2023 r. od niektórych przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 08 sierpnia 2023

2023/1620 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1620 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w celu rozwiązania szczególnych problemów (...)

Rozporządzenie delegowane z dnia 08 sierpnia 2023

2023/1608 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1608 z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 w odniesieniu do umieszczenia w wykazie kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS), jego soli i związków pochodnych

Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2023

2023/1510 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1510 z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2023/915 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w orzechach tygrysich i niektórych grzybach uprawnych

Rozporządzenie z dnia 19 lipca 2023

2023/1490 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1490 z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające (...)

Rozporządzenie z dnia 14 lipca 2023

2023/1464 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1464 z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do formaldehydu i substancji uwalniających formaldehyd

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 lipca 2023

2023/1454 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1454 z dnia 13 lipca 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „WESSOCLEAN GOLD LINE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 12 lipca 2023

2023/1447 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1447 z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych Bacillus pumilus QST 2808 i penflufen

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 12 lipca 2023

2023/1446 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1446 z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, kwas octowy, siarczan (...)