Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.04.2023 02 kwietnia 2023

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 30 marca 2023

2023/710 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/710 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromopropylatu, chlorydazonu, fenpropimorfu (...)

Decyzja z dnia 27 marca 2023

2023/C 111/05 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Decyzja z dnia 27 marca 2023

2023/C 111/04 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Dyrektywa wykonawcza z dnia 24 marca 2023

2023/686 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/686 z dnia 24 marca 2023 r. nieudzielająca pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Insecticide Textile Contact”

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 23 marca 2023

2023/680 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/680 z dnia 23 marca 2023 r. zatwierdzające alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) jako substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1 zgodnie (...)

Rozporządzenie z dnia 23 marca 2023

2023/679 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/679 z dnia 23 marca 2023 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pirydabenu, pirydatu, piryproksyfenu i triklopyru (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 20 marca 2023

2023/708 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/708 z dnia 20 marca 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „HYPO-CHLOR Product Family” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 20 marca 2023

2023/689 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/689 z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 09 marca 2023

2023/543 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/543 z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do przydzielenia państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadania oceny substancji czynnych, których zatwierdzenie wygasa (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 06 marca 2023

2023/548 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/548 z dnia 6 marca 2023 r. nieudzielająca pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „UL Hydrogen Peroxide Family 1” zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady