Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 16 lutego 2021

22021A0216(01 DECYZJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU MORZA PÓŁNOCNEGO OLEJAMI I INNYMI SUBSTANCJAMI SZKODLIWYMI w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania Umowy w celu współpracy w zakresie nadzoru w odniesieniu do wymogów załącznika VI do (...)

Rozporządzenie z dnia 09 lutego 2021

2021/155 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/155 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tetrachlorku węgla, chlorotalonilu, chloroprofamu, (...)

Rozporządzenie z dnia 04 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy (PLH220081)

Lista z dnia 04 lutego 2021

2021/C 39/03 Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EOG–EFTA na podstawie art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w pierwszej połowie 2020 r. (2021/C 39/03) Podkomitet I ds. swobodnego przepływu towarów Do wiadomości (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 29 stycznia 2021

2021/103 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/103 z dnia 29 stycznia 2021 r. niezatwierdzająca dwutlenku węgla jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza z dnia 28 stycznia 2021

2021/98 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/98 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia esbiotryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza z dnia 26 stycznia 2021

2021/88 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/88 z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU w dziedzinie incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 313) (...)

Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2021

2021/57 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do (...)

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Decyzja wykonawcza z dnia 05 stycznia 2021

2021/7 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/7 z dnia 5 stycznia 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez fińską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Chemikaliów, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 (...)