Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Dyrektywa europejska z dnia 15 maja 2019

2019/782 DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2019/782 z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE w odniesieniu do ustanowienia zharmonizowanych wskaźników ryzyka (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 maja 2019

2019/724 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/724 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do wyznaczenia państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców i państw członkowskich pełniących rolę współsprawozdawców w (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 07 maja 2019

2019/707 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/707 z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 kwietnia 2019

2019/716 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/716 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 22/2013 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej cyflumetofen (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 776 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 933 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Sprostowanie z dnia 11 kwietnia 2019

1907/2006 Sprostowanie do streszczenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 08 kwietnia 2019

2019/570 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/570 z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU i zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/762/UE (notyfikowana jako (...)

Rozporządzenie z dnia 04 kwietnia 2019

2019/552 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/552 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobin bicyklopiron chlormekwat cyprodynil (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 marca 2019

2019/522 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/522 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości danych dotyczących produkcji, przywozu i wywozu alkoholi wielowodorotlenowych zawierających fluorowęglowodory na (...)