Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Najnowsze akty prawne: Management

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 229 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych

Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2023

Dz. U. 2024 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności, w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Rozporządzenie z dnia 22 listopada 2023

2023/2631 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/2631 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie europejskich zielonych obligacji oraz opcjonalnego ujawniania informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze (...)

Komunikat z dnia 08 września 2023

M. P. 2023 poz. 1002 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.3 Promowanie, (...)

Zarządzenie z dnia 07 września 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 32 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma naukowego „Prawo i Klimat”

Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2023

M. P. 2023 poz. 897 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika trwałych użytków zielonych w 2023 r. oraz wielkości, o jaką wskaźnik ten jest większy albo mniejszy od wskaźnika referencyjnego w 2023 r.

Rozporządzenie delegowane z dnia 31 lipca 2023

2023/2772 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2772 z dnia 31 lipca 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1668 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Opinia z dnia 06 czerwca 2023

2023/C 249/03 OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju