Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Najnowsze akty prawne: Management

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 04 czerwca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1036 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie z dnia 14 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 939 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

Zarządzenie z dnia 31 marca 2021

Dz. Urz. MRPiT 2021 poz. 26 Zarządzenie nr 25 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Decyzja wykonawcza z dnia 04 marca 2021

2021/395 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/395 z dnia 4 marca 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej, odzieży ochronnej dla strażaków i motocyklistów, odzieży (...)

Rozporządzenie z dnia 18 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie z dnia 10 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2021

M.P 2021 poz. 122 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2020

Dz. U. 2021 poz. 162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2296 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020

Dz. U. 2020 poz. 2313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym