Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1260 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2022

Dz. U. 2022 poz. 503 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2405 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2404 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2399 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Decyzja z dnia 30 listopada 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 91 Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa

Obwieszczenie z dnia 01 października 2021

M.P 2021 POZ. 964 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2021

M.P 2021 POZ. 814 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2022

Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1412 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1390 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków