Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 04 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Rozporządzenie delegowane z dnia 13 marca 2019

2019/807 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których (...)

Rozporządzenie delegowane z dnia 07 marca 2019

2019/839 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/839 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 08 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Obwieszczenie z dnia 07 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 434 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru (...)

Rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2019

Dz. U. 2019 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego (...)

Obwieszczenie z dnia 05 grudnia 2018

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2018 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu poziomu hałasu na statkach (Kodeksu NOISE)

Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2284 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2213 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Ustawa z dnia 23 października 2018

Dz. U. 2018 poz. 2161 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych