Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Dyrektywa europejska z dnia 04 marca 2020

2020/367 DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Zarządzenie z dnia 28 lutego 2020

Dz. Urz. MR 2020 poz. 5 Zarządzenia Nr 4 Ministra Rozwoju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie Zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego

Obwieszczenie z dnia 06 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2494 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Rozporządzenie z dnia 04 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2061 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii (...)

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 948 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 938 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2087 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1528 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi