Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 04 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2061 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii (...)

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 948 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 938 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2087 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Obwieszczenie z dnia 06 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Rozporządzenie z dnia 04 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Rozporządzenie delegowane z dnia 13 marca 2019

2019/807 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których (...)

Rozporządzenie delegowane z dnia 07 marca 2019

2019/839 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/839 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 08 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Obwieszczenie z dnia 07 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 434 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru (...)