Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 06 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Rozporządzenie z dnia 04 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Rozporządzenie delegowane z dnia 13 marca 2019

2019/807 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których (...)

Rozporządzenie delegowane z dnia 07 marca 2019

2019/839 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/839 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 08 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Obwieszczenie z dnia 07 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 434 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru (...)

Rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2019

Dz. U. 2019 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego (...)

Obwieszczenie z dnia 05 grudnia 2018

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2018 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu poziomu hałasu na statkach (Kodeksu NOISE)

Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2284 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2213 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej