Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Najnowsze akty prawne: Przemysł

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 07 maja 2024

C/2024/2997 Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące interpretacji dyrektywy w sprawie uniwersalnej ładowarki (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2024

2024/1244 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1244 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych, ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 166/2006

Decyzja z dnia 16 lutego 2024

2024/586 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/586 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2023/2432 w odniesieniu do określenia wartości odniesienia dla niektórych producentów i importerów na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia (...)

Rezolucja z dnia 21 grudnia 2023

C/2023/1222 Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym (2022/2171(INI))

Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2023

2023/2767 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2767 z dnia 13 grudnia 2023 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych na podstawie (...)

Rozporządzenie z dnia 08 września 2023

2023/1719 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1719 z dnia 8 września 2023 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości izoksabenu, metaldehydu, Metarhizium brunneum (...)

Rozporządzenie z dnia 26 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 1046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 885 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów

Obwieszczenie z dnia 09 stycznia 2020

M.P 2030 poz. 33 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

Rozporządzenie z dnia 03 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 96 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów