Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zawiadomienie z dnia 11 lipca 2019

2019/C 233/04 Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o koncesje na wydobycie ropy (...)

Rozporządzenie z dnia 04 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1258 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych.

Dyrektywa europejska z dnia 05 czerwca 2019

2019/944 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 05 czerwca 2019

2019/943 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 05 czerwca 2019

2019/942 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 05 czerwca 2019

2019/941 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Komunikat z dnia 24 maja 2019

2019/C 179/06 Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów i korzystania z nich (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2019/C 179/06) Ogłoszenie (...)

Zawiadomienie z dnia 22 maja 2019

2019/C 176/06 Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania rolą inwestora strategicznego lub nabyciem mniejszościowego pakietu akcji lub zakupem energii elektrycznej (2019/C 176/06) PROJEKT BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ W BELENE marzec 2019 r. WAŻNE INFORMACJE

Opinia z dnia 20 maja 2019

2019/C 171/01 OPINIA KOMISJI z dnia 16 maja 2019 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem obszarów roboczych reaktora R1 i R2 bloku 1 elektrowni jądrowej Ignalina zlokalizowanej na Litwie (Jedynie tekst w języku litewskim jest (...)

Rozporządzenie z dnia 17 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 974 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności