Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1351 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Zarządzenie z dnia 27 czerwca 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 32 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym

Zarządzenie z dnia 23 czerwca 2022

M.P 2022 poz. 624 Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Decyzja z dnia 21 czerwca 2022

2022/1002 DECYZJA RADY (UE) 2022/1002 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu Konferencji Karty Energetycznej w ramach Traktatu karty energetycznej w dniu 24 czerwca 2022 r.

Rozporządzenie z dnia 03 czerwca 2022

2022/869 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/869 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, zmiany rozporządzeń (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 oraz dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944 oraz (...)

Zarządzenie z dnia 26 maja 2022

M.P 2022 poz. 544 Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Rozporządzenie z dnia 25 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1257 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu

Zalecenie z dnia 25 maja 2022

2022/822 ZALECENIE KOMISJI (UE) 2022/822 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnej oraz ułatwienia zawierania umów zakupu energii elektrycznej

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1315 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1312 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych