Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Najnowsze akty prawne: Gleba

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Sprostowanie z dnia 09 lutego 2024

2024/344 Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2024/344 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mandipropamidu (...)

Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2024

Dz. U. 2024. poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego (...)

Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1756 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Uchwała z dnia 22 sierpnia 2023

M. P. 2023 poz. 1029 Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO

Rozporządzenie z dnia 08 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1664 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023

Dz. U. 2023 poz. 2029 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2023

Dz. U. 2023 poz. 633 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2022

Dz. U. 2023 poz. 155 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2022

M.P. 2022 poz. 1116 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2023

Obwieszczenie z dnia 03 listopada 2022

M.P. 2022 poz. 1080 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego