Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Najnowsze akty prawne: Gleba

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2449 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2020

M.P 2020 poz. 1073 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2021

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 1429 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zarządzenie z dnia 06 sierpnia 2020

Dz. Urz. MŚ 2020 poz. 13 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie Pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw geologii oraz polityki surowcowej państwa - Głównego Geologa w Ministerstwie Środowiska

Rozporządzenie z dnia 28 lipca 2020

Dz. U. 2020 poz. 1322 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2020

Dz. U. 2020 poz. 1316 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 1064 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 379 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Decyzja wykonawcza z dnia 28 listopada 2019

2019/1999 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1999 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w jakim można wprowadzać do Unii glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr (...)