Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 24 maja 2019

2019/C 179/06 Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów i korzystania z nich (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2019/C 179/06) Ogłoszenie (...)

Zawiadomienie z dnia 22 maja 2019

2019/C 176/06 Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania rolą inwestora strategicznego lub nabyciem mniejszościowego pakietu akcji lub zakupem energii elektrycznej (2019/C 176/06) PROJEKT BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ W BELENE marzec 2019 r. WAŻNE INFORMACJE

Opinia z dnia 20 maja 2019

2019/C 171/01 OPINIA KOMISJI z dnia 16 maja 2019 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem obszarów roboczych reaktora R1 i R2 bloku 1 elektrowni jądrowej Ignalina zlokalizowanej na Litwie (Jedynie tekst w języku litewskim jest (...)

Komunikat z dnia 16 maja 2019

2019/C 167/04 KOMUNIKAT KOMISJI Publikacja całkowitej liczby uprawnień do emisji znajdujących się w obiegu w 2018 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (2019/C 167/04) 1.   Wprowadzenie

Decyzja z dnia 15 maja 2019

2019/847 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/847 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3800) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest (...)

Dyrektywa europejska z dnia 15 maja 2019

2019/782 DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2019/782 z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE w odniesieniu do ustanowienia zharmonizowanych wskaźników ryzyka (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Zawiadomienie z dnia 14 maja 2019

2019/C 165/07 Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych stosowanych względem przywozu szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (2019/C 165/07)

Zawiadomienie z dnia 14 maja 2019

2019/C 165/06 Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (2019/C 165/06)

Rozporządzenie z dnia 10 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 947 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 maja 2019

2019/724 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/724 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do wyznaczenia państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców i państw członkowskich pełniących rolę współsprawozdawców w (...)