Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Informacja z dnia 13 grudnia 2019

M.P 2019 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie (...)

Obwieszczenie z dnia 05 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 58 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2019

2019/58 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/58 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości linuronu w określonych produktach lub na ich (...)

Decyzja z dnia 11 stycznia 2019

2019/70 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi graficznemu oraz bibułce i produktom z bibułki (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Komunikat z dnia 11 stycznia 2019

M.P 2019 poz. 41 Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona

Decyzja wykonawcza z dnia 11 stycznia 2019

2019/60 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/60 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/866/WE, decyzję 2010/419/UE, decyzję wykonawczą 2012/651/UE i decyzję wykonawczą (UE) 2016/1685 w odniesieniu do przedstawiciela posiadacza zezwolenia (notyfikowana jako dokument nr (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 stycznia 2019

2019/39 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/39 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów (...)

Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2019

2019/38 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/38 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości iprodionu w określonych produktach lub na ich (...)

Zarządzenie z dnia 09 stycznia 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 1 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej

Zarządzenie z dnia 09 stycznia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 3 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego