Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Informacja z dnia 13 grudnia 2019

M.P 2019 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie (...)

Obwieszczenie z dnia 05 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 58 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 19 marca 2019

2019/446 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/446 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów (...)

Decyzja z dnia 18 marca 2019

2019/448 DECYZJA RADY (UE) 2019/448 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosku o włączenie metoksychloru do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Zarządzenie z dnia 15 marca 2019

Dz. Urz. MPiT 2019 poz. 6 Zarządzenie Nr 6 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw przemysłowych regulacji energetycznych

Zarządzenie z dnia 15 marca 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 13 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie

Rozporządzenie z dnia 15 marca 2019

2019/424 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/424 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 (...)

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

Zarządzenie z dnia 14 marca 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 12 ZARZĄDZENIE NR 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania i planów funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny