Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Najnowsze akty prawne: Przemysł  ⋅  strona 2

Decyzja wykonawcza z dnia 04 lipca 2017

2017/1210 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1210 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie identyfikacji ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 03 lipca 2017

2017/1186 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1186 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr (...)

Komunikat z dnia 28 czerwca 2017

2017/C 204/05 Zawiadomienie Komisji w sprawie daty wpłynięcia opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczącej proponowanej harmonizacji klasyfikacji i etykietowania glifosatu na szczeblu UE (2017/C 204/05)

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2017

2017/1135 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1135 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz (...)

Rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017

2017/1164 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1164 z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości akrynatryny, metalaksylu i tiabendazolu w (...)

Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017

Dz.U. 2017 poz. 1374 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w (...)

Decyzja z dnia 19 czerwca 2017

2017/1138 DECYZJA RADY (UE) 2017/1138 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na pierwszym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w odniesieniu do przyjęcia wymaganej treści zaświadczenia, o którym mowa w (...)

Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017

2017/1000 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do (...)

Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017

2017/999 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający (...)

Rozporządzenie z dnia 08 czerwca 2017

2017/997 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Tekst mający znaczenie dla EOG)