Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Przemysł  ⋅  strona 2

Rozporządzenie z dnia 03 sierpnia 2017

2017/1413 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1413 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza z dnia 04 lipca 2017

2017/1212 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1212 z dnia 4 lipca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 04 lipca 2017

2017/1211 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1211 z dnia 4 lipca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 04 lipca 2017

2017/1210 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1210 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie identyfikacji ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 03 lipca 2017

2017/1186 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1186 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr (...)

Komunikat z dnia 28 czerwca 2017

2017/C 204/05 Zawiadomienie Komisji w sprawie daty wpłynięcia opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczącej proponowanej harmonizacji klasyfikacji i etykietowania glifosatu na szczeblu UE (2017/C 204/05)

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2017

2017/1135 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1135 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz (...)

Rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2017

2017/1164 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1164 z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości akrynatryny, metalaksylu i tiabendazolu w (...)

Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017

Dz.U. 2017 poz. 1374 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w (...)

Decyzja z dnia 19 czerwca 2017

2017/1138 DECYZJA RADY (UE) 2017/1138 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na pierwszym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w odniesieniu do przyjęcia wymaganej treści zaświadczenia, o którym mowa w (...)