Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Młodszy specjalista Wydział Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 136862 Data publikacji: 24 kwietnia 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Wydział Inspekcji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczy w prowadzeniu kontroli planowych, pozaplanowych dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką odpadami, przez podmioty korzystające ze środowiska.
 • Współuczestniczy w przeprowadzeniu analiz przedkładanych okresowo przez podmioty korzystające ze środowiska sprawozdań.
 • Współdziała w zakresie ochrony środowiska w obszarze gospodarki odpadami z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, CLB GIOŚ, a także w szczególnych przypadkach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 • Współdziała w czynnościach mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze gospodarki odpadami oraz rozpatruje interwencje zgłaszane do Inspektoratu zgodnie z wytywcznymi NWI/KDI lub koordynatora.

Warunki pracy:

  • praca zmianowa oraz dyspozycyjność

  • praca w siedzibie urzędu i w terenie

  • kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów  oraz wnioskującymi o interwencję

  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

  • zagrożenie korupcją

  • zagrożenie naciskami grup przestępczych

  • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293 Gdańsk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293 oraz teren województwa pomorskiego

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, kierunki przyrodnicze i techniczne związane z ochroną środowiska, prawo, administracja, ekonomia
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, przepisów dotyczących ochrony środowiska, odpadów, przepisów karnych, ds. wykroczeń oraz przepisów proceduralnych dot. postępowań administracyjnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Myślenie analityczne
 • Komunikatywność i asertywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 08.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
http://bip.kprm.gov.pl, https://wios-gdansk.bip.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w
siedzibie Urzędu.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony