Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat  ⋅  strona 2

Decyzja z dnia 28 września 2023

2023/2172 DECYZJA RADY (UE) 2023/2172 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu (...)

Decyzja z dnia 28 sierpnia 2023

2023/1665 DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1665 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie sprostowania decyzji (UE) 2023/1409 polecającej centralnemu administratorowi rejestru Unii zwrócenie państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu nadwyżki unijnej na koniec drugiego okresu rozliczeniowego (...)

Decyzja z dnia 27 lipca 2023

2023/1575 DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1575 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie puli uprawnień, które mają zostać wydane w całej Unii na 2024 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1706 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Decyzja z dnia 04 lipca 2023

2023/1409 DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/1409 z dnia 4 lipca 2023 r. polecająca centralnemu administratorowi rejestru Unii zwrócenie państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu nadwyżki unijnej na koniec drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto

Dyrektywa wykonawcza z dnia 28 czerwca 2023

2023/1319 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1319 z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/2126 w celu przeglądu rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2023–2030

Decyzja wykonawcza z dnia 28 czerwca 2023

2023/1318 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1318 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2022/1953 w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa (...)

Dyrektywa z dnia 16 maja 2023

2023/959 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności (...)

Rozporządzenie z dnia 16 maja 2023

2023/957 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/957 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dodatkowych (...)

Komunikat z dnia 15 maja 2023

2023/C 172/01 KOMUNIKAT KOMISJI Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2022 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE