Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Najnowsze akty prawne: Transport  ⋅  strona 2

Rozporządzenie z dnia 07 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 921 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Rozporządzenie z dnia 31 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 845 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2022

2022/455 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/455 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do aktualizacji wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE (...)

Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2022

Dz. Urz. MI 2022 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie spełnienia przez statki wymagań (...)

Ustawa z dnia 14 lutego 2022

Dz. U. 2022 poz. 640 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Obwieszczenie z dnia 07 lutego 2022

Dz. U. 2022 poz. 505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2022

Dz. U. 2022 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Zarządzenie z dnia 21 grudnia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 57 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych

Rozporządzenie delegowane z dnia 14 grudnia 2021

2022/247 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/247 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa (...)

Stanowisko z dnia 10 grudnia 2021

2021/C 499/02 Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 37/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy