Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Najnowsze akty prawne: Transport  ⋅  strona 3

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2022

2022/455 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/455 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do aktualizacji wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE (...)

Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2022

Dz. Urz. MI 2022 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie spełnienia przez statki wymagań (...)

Ustawa z dnia 14 lutego 2022

Dz. U. 2022 poz. 640 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Obwieszczenie z dnia 07 lutego 2022

Dz. U. 2022 poz. 505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2022

Dz. U. 2022 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Zarządzenie z dnia 21 grudnia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 57 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych

Rozporządzenie delegowane z dnia 14 grudnia 2021

2022/247 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/247 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa (...)

Stanowisko z dnia 10 grudnia 2021

2021/C 499/02 Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 37/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy

Obwieszczenie z dnia 09 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 180 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Rozporządzenie z dnia 06 grudnia 2021

2021/2157 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2157 z dnia 6 grudnia 2021 r. wszczynające przegląd rozporządzeń wykonawczych (UE) 2021/1266 i (UE) 2021/1267, rozszerzających odpowiednio ostateczne cło antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, (...)