Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Mandat od Wód Polskich za mycie auta w rzece lub grodzenie działki przy wodzie? W życie wchodzą nowe przepisy

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie uprawniające pracowników PGW Wody Polskie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Uprawnienia będzie wydawał Prezes Wód Polskich. Podlegające grzywnie wykroczenia określa Prawo wodne.

   Powrót       29 lipca 2020       Woda   

Mowa o rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2020 poz. 1285). Upoważnienia do nakładania grzywien będzie wydawał Prezes PGW Wody Polskie.

Za co mandat od Wód Polskich?

Pełna lista wykroczeń, za które pracownicy Wód Polskich będą mogli nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, znajduje się w art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4–8 oraz art. 478 pkt 2, 6 i 12–16 Prawa wodnego(1).

Wśród nich znajdują się takie działania, jak:

 • Korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej lub z przekroczeniem jej warunków,
 • Niewykonanie obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego,
 • Nieprowadzenie pomiarów ilości pobranej wody lub ilości i jakości ścieków,
 • Nieprowadzenie pomiarów ilości pobieranej wody,
 • Niszczenie, uszkadzanie i nieutrzymywanie urządzeń wodnych,
 • Utrudnianie przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych,
 • Grodzenie nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych lub do brzegu wód morskich lub morza terytorialnego, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, lub zakazywanie czy uniemożliwianie przechodzenie przez ten obszar,
 • Wprowadzanie do wód odpadów lub ciekłych odchodów zwierzęcych,
 • Spławianie do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, w szczególności z centrów miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami, lub składowanie śniegu na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody,
 • Gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych lub innych substancji/materiałów, które mogą zanieczyścić wody, a także prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności składowanie odpadów, lub lokalizowanie nowych cmentarzy,
 • Mycie pojazdów w wodach powierzchniowych lub nad brzegami tych wód,
 • Pobieranie z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do opryskiwaczy rolniczych oraz mycie opryskiwaczy rolniczych i sprzętu do aplikacji nawozów, oraz wylewanie wody z ich mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej,
 • Używanie farb produkowanych na bazie związków organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji technicznych konstrukcji podwodnych,
 • Nieoznaczenie granic terenu ochrony pośredniej lub ochrony bezpośredniej,
 • Niestosowanie się do zakazów, nakazów lub ograniczeń obowiązujących w strefie ochronnej, na obszarze ochronnym lub w strefie ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,
 • Niszczenie, uszkadzanie lub przemieszczanie tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej lub stałych znaków stojących/pływających, lub tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych,
 • Przemieszczanie bez pozwolenia urządzenia pomiarowego służb państwowych,
 • Niewykonanie określonego w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązku wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 30 lipca 2020 r.

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw w dniu 23 lipca 2020 r. Wchodzi ono w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

O projekcie rozporządzenia i jego uzasadnieniu pisaliśmy więcej tutaj.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875). Najnowszy tekst jednolity ustawy ze stycznia br. tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/obwieszczenie-z-dnia-28-01-2020-dz.-u.-2020-poz.-310-3935.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

WHO rekomenduje bardziej restrykcyjne normy jakości powietrza (23 września 2021)REMEDy 2021. Panaceum na zanieczyszczone tereny - już 29 września w formule on-line (22 września 2021)Inwestycje dla bezpieczeństwa powodziowego regionu Wisły Sandomierskiej (21 września 2021)CBOS: 65 proc. Polaków doświadczyło suszy w swoim miejscu zamieszkania lub okolicy (17 września 2021)Wody Polskie zaskarżyły do sądu decyzję MKiŚ ws. Siarzewa (07 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony