Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

NFOŚiGW dofinansuje wykup gruntów w sześciu parkach narodowych

   Powrót       16 stycznia 2019       Zrównoważony rozwój   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich granicach, ale będących własnością prywatną. Pozwoli to pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej chronić unikatowe ekosystemy, zwłaszcza roślinne.

Umowy w tej sprawie zostały podpisane jeszcze pod koniec 2018 r. Wsparcie otrzymają: Biebrzański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy. Dofinansowanie umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Co bardzo istotne, wykupy gruntów nie mają cech wywłaszczania – odbywać się będą według cen rynkowych.

Biebrzański Park Narodowy

Dofinansowanie pozwoli na wykup gruntów w celu ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Kwota dotacji NFOŚiGW dla BPN wynosi 640 332 zł. Planowane do wykupu działki położone są w miejscu występowania 17 cennych gatunków ptaków, m.in. wodniczki, kszyka, błotniaka stawowego, żurawia, derkacza, a także dubelta i kropiatki.

Kampinoski Park Narodowy

Dotacja w wysokości 301 050 zł zostanie przekazane przez NFOŚiGW na wykup zabudowanej nieruchomości o powierzchni blisko 1,5 ha na terenie obszaru Natura 2000 PLC 140001 „Puszcza Kampinoska”. Pierwokup ten, co jest rzadkością, ma charakter społeczny. Właściciele nieruchomości poprosili o wykup, uzasadniając to ciężką sytuacją życiową wynikającą ze stanu zdrowia. Okoliczności te potwierdził wójt tamtejszej gminy Leoncin. Po przeprowadzeniu transakcji, obecne na terenie zabudowania mają być rozebrane, co umożliwi renaturalizację. Znajdują się tam stanowiska fiołka mokradłowego, kosaćca syberyjskiego, goździka sinego i smagliczki pagórkowej, czyli gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Narwiański Park Narodowy

NFOŚiGW przekaże NPN dwie dotacje (15 500 zł i 9 500 zł) na wykup prawie 1,7 ha i blisko 1,8 ha prywatnych gruntów o unikatowych walorach przyrodniczych na terenie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 200002 „Narwiańskie Bagna” i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 200001 „Bagienna Dolina Narwi”. Wykup powierzchni w połączeniu z innymi gruntami NPN pozwoli na aktywne prowadzenie zabiegów ochronnych i ograniczenie antropopresji. Dodatkowo część działki stanowi miejsce bytowania populacji lęgowej ptaków ujętych w Załączniku nr 1 Dyrektywy Ptasiej: derkacza oraz gatunku objętego ochroną ścisłą – bekasa kszyka.

Wielkopolski Park Narodowy

530 586 zł dotacji z NFOŚiGW otrzyma WPN na wykonanie pierwokupu nieruchomości gruntowej sąsiadującej z działką, która już wcześniej została nabyta ze środków NFOŚiGW. Obie działki stanowią integralną część lokalnego korytarza ekologicznego: Konarzewo-Rosnówko-Komorniki. Wykup stworzy warunki do zwiększenia bioróżnorodności poprzez zmianę sposobu wykorzystania gruntu. Część powierzchni działek zostanie zalesiona, będzie też odtworzony ekosystem łąkowy, powstaną ponadto łączniki (zadrzewienia i zakrzewienia) stanowiące miejsce żerowania i schronienia dla ptaków i gryzoni.

Gorczański Park Narodowy

Dofinansowanie NFOŚiGW dla projektu wykupu przez GPN działek leżących w jego granicach wynosi 63 490 zł. Przedmiotem sprzedaży są działki o łącznej powierzchni ponad 1,3 ha, stanowiące użytek łąkowy, w części pokryty zadrzewieniami – świerczyną. Teren ten stanowi cenny przyrodniczo fragment polany, której znaczna część została już wcześniej wykupiona przez GPN.

Wigierski Park Narodowy

W celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych dotacja z NFOŚiGW w kwocie 252 700 zł dotacji zostanie przeznaczona na wykup działki o powierzchni przeszło 3 ha. Wykup uniemożliwi zabudowę tego gruntu oraz ochroni strefę brzegową rzeki Czarna Hańcza. Możliwe będzie również podjęcie zabiegów ochronnych w celu kształtowania łąk świeżych (na części niezalesionej) i utrzymania na pozostałej części cennych zbiorowisk leśnych.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)RPO pisze do MKiŚ ws. parków narodowych (17 sierpnia 2023)Mokradła projektem przyszłości? Polacy dzielą się 20-letnim doświadczeniem m.in. z Irlandią (08 sierpnia 2023)Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych? Wszystko na to wskazuje (04 stycznia 2023)NIK o przebiegu procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia ws. Świętokrzyskiego Parku Narodowego (04 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony