Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.03.2024 02 marca 2024

Czy elektromobilność wrzuci wyższy bieg? Jest nowy projekt

Trwa przekuwanie na prawo "Dziesiątki dla elektromobilności". Rozporządzenie wdrażające E-Taryfę oraz nowela ustawy o elektromobilności mają dać nowy impuls. Wśród zmian m.in. preferencje dla carsharingu i nowe zasady w strefach czystego transportu.

   Powrót       23 listopada 2020       Planowanie przestrzenne   

Celem projektowanych zmian jest dostosowanie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych(1) do założeń przedstawionych przez Ministra Klimatu (poprzednika Ministra Klimatu i Środowiska), w dokumencie „Dziesiątka dla elektromobilności”. Jednocześnie nowela transponuje do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniając dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, w kwestiach związanych z budową stacji ładowania przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD)(2).

Pojazdy na LPG z wstępem do stref czystego transportu

Projekt wprowadza m.in. obowiązek tworzenia stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców (od 1 stycznia 2030 r.). Przy tworzeniu strefy gmina będzie musiała przyjąć plan rozwoju komunikacji miejskiej na jej terenie (stworzenia miejsc parkingowych dla pojazdów objętych ograniczeniami). Do katalogu pojazdów, które będą mogły wjeżdżać do stref, wpisano pojazdy elektryczne, na wodór, CNG i LNG. Dodano również pojazdy na LPG, czyli autogaz, oraz spełniające określone normy emisji spalin Euro.

Czytaj: Jak ograniczyć smog transportowy w miastach? Bez kija i marchewki się nie obędzie

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, „w Europie już od kilku lat z powodzeniem funkcjonują strefy niskoemisyjne (tzw. LEZ – Low Emission Zone). Najwięcej takich stref powstało we Włoszech oraz w Niemczech. Jedynie w krajach Europy Wschodniej, na Bałkanach oraz w Polsce strefy nie są tworzone. Pojazdy uprawnione do wjazdu do strefy posiadają specjalne oznaczenia, np. w Wiedniu i Zagłębiu Ruhry są to specjalne nalepki umieszczane na przedniej szybie, natomiast w Brukseli i Oksfordzie stosowana jest weryfikacja na podstawie tablic rejestracyjnych”.

Buspasy na drogach krajowych

Przewiduje się też wprowadzenie mechanizmów dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i samorządów w zakresie tworzenia buspasów na drogach krajowych oraz wprowadzenie ułatwień w procedurach planowania i projektowania punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych, w tym określenie obowiązku zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej dla budynków i wprowadzenie ułatwień w uzyskiwaniu zgody na instalację punktu ładowania na parkingach wielostanowiskowych we wspólnotach/spółdzielniach mieszkaniowych.

Przewiduje się też rozszerzenie uprawnień posiadanych przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych oraz wprowadzenie zerowej stawki opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o masie własnej powyżej 3,5 t.

Carsharing wreszcie zdefiniowany

Nowelizacja wprowadza definicję współdzielenia oraz wprowadza konkretne preferencje i zachęty dla użytkowników oraz operatorów zajmujących się świadczeniem takiej usługi, m.in. zwolnienie z obowiązku opłaty za parkowanie w przestrzeni miejskiej oraz możliwość poruszania się po buspasach. Z uwagi na małą liczbę takich pojazdów nie będzie to utrudniać ruchu. Projektowane rozwiązania mają także na celu określenie zasad korzystniejszej amortyzacji dla pojazdów niskoemisyjnych.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie 21 dni od dnia udostępnienia projektu, na adres: departament.prawny@klimat.gov.pl oraz elektromobilność@klimat.gov.pl wyłącznie w formie formularza(3).

E-Taryfa szyta na miarę?

Ponadto w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie wprowadza do polskiego prawa tzw. E-Taryfę, czyli nową taryfę dystrybucyjną dedykowaną wyłącznie operatorom ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- To jeden z naczelnych postulatów „Białej Księgi Elektromobilności” Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Dedykowana taryfa, dostosowana do realiów rynku elektromobilności znajdującego się we wczesnej fazie rozwoju, ma korzystnie wpływać na dynamikę rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury pojazdów elektrycznych w Polsce. W tej chwili analizujemy, czy projekt będący efektem dialogu, jaki branża prowadziła z administracją od kwietnia 2019 r., spełnia te przesłanki – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw dostępny jest pod linkiem:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340506
2/ Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/944 określone zostały zasady tworzenia i operowania przez OSD energetycznego stacji ładowania pojazdów. Co do zasady, zgodnie z przepisami dyrektywy, OSD nie może być właścicielem, posiadać ani budować stacji ładowania pojazdów. Ma to na celu uniknięcie sytuacji kiedy OSD wykorzystałoby swoją uprzywilejowaną sytuację i rozwijało sieć dystrybucyjną w ten sposób aby tylko należące do niego stacje były przyłączane do sieci. Dyrektywa przewiduje jednak procedurę, której zastosowanie umożliwia OSD, w drodze wyjątku, nabycie własności stacji ładowania lub jej budowę lub eksploatację. Projektowany przepis wdraża przepisy dyrektywy dotyczące wskazanej procedury przetargowej do krajowego porządku prawnego.3/ Formularz dostępny jest tutaj:
https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacja-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)200 tys. zeroemisyjnych samochodów ciężarowych w 2035 r.? PSPA o projekcie nowego programu wsparcia (29 stycznia 2024)MKiŚ pracuje nad założeniami ws. wsparcia zakupu zeroemisyjnych ciężarówek (17 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony