Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Nowelizacja POŚ – będą zmiany ws. hałasu

Jak wynika z projektu nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska, główne zmiany dotyczą metod oceny szkodliwych skutków hałasu oraz obowiązku ustalania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Rozszerzono także właściwości marszałków województw.

   Powrót       24 lutego 2021       Ryzyko   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt(1) nowelizacji ustawy Prawo ochrony Środowiska (POŚ). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ma na celu „transpozycję Dyrektywy Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. - Całokształt zmian proponowanych w projekcie ustawy powinien wpłynąć pozytywnie na zapewnienie właściwego stanu środowiska, a w szczególności na właściwy klimat akustyczny w środowisku, a tym samym na zdrowie i dobrostan człowieka. Cel projektu nie może zostać osiągnięty przy pomocy innych środków, konieczne jest wprowadzenie zmian w ustawie, zgodnie z propozycją przedstawioną w projektowanej regulacji – wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Czytaj też: Ile znaczy cisza w cywilizacji hałasu?

Projekt zakłada m.in. ustalenie nowych metod oceny szkodliwych dla zdrowia skutków nadmiernego hałasu z wykorzystaniem danych zawartych w strategicznych mapach hałasu. - W wyniku transpozycji dyrektywy 2020/367 organy ochrony środowiska i podmioty zobowiązane do sporządzania strategicznych map hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające, w odniesieniu do populacji ludzkiej, dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego, a w szczególności ocenę wpływu tych hałasów na powstawanie IHD, HA oraz HSD(2). Ustalenie tych szkodliwych skutków pozwoli na podjęcie, między innymi w ramach sporządzania i realizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, racjonalnych działań naprawczych na rzecz minimalizacji tych skutków – podano w OSR.

Proponuje się ponadto „przeniesienie obowiązku określania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu”. - Co uzasadnia fakt, że dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest faktycznie określany ze względu na wpływ hałasu na zdrowie i dobrostan człowieka, a ochrona zdrowia, zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 4 września 1994 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, z późn. zm.), mieści się w pozostającym we właściwości ministra właściwego do spraw zdrowia - dziale zdrowie – wskazano w uzasadnieniu.

Zmiana charakteru z obligatoryjnego na fakultatywny

Dokonano także zmiany charakteru upoważnienia do wydania rozporządzenia wykonawczego na podstawie art. 73a POŚ z obligatoryjnego na fakultatywny. Wspomniane rozporządzenie określa sposoby ustalania bezpiecznej odległości od nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości oraz parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, których miejsca występowania należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości.- Zmiana charakteru przedmiotowego upoważnienia na fakultatywny nie wpłynie negatywnie na obowiązek dotrzymywania odległości uznanej aktualnie za bezpieczną. Ponadto, nie spowoduje wstrzymania prac toczących się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nad projektem przedmiotowego rozporządzenia – czytamy.

Czytaj też: Narażenie na hałas środowiskowy powoduje 12 000 przedwczesnych zgonów w Europie

Rozszerzone właściwości marszałków województw

W projekcie zmienia się także brzmienie pkt 4 w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zmiana polega na rozszerzeniu właściwości marszałka województwa na sprawy, o których mowa w art. 237 POŚ. Jak podano, w wyniku wprowadzonej zmiany „marszałek województwa będzie mógł w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska, jakim jest zarządzający drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe usytuowane w miastach na prawach powiatu, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego”. Przegląd ten służy usprawnieniu działalności marszałka województwa, stanowi bowiem istotny wyjściowy materiał do skonkretyzowania zakresu i rodzaju działań naprawczych, optymalnych, z punktu widzenia środowiska i zarządzającego przedmiotową drogą – wskazuje się w OSR.

W obecnym stanie prawnym właściwości w zakresie art. 237 pozostają po stronie organu zarządzającego tymi drogami, czyli prezydenta miasta na prawach powiatu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343803/katalog/12767602#12767602
2/ Choroba niedokrwienna serca (ang. Ischemii Heart Disease, IHD), znaczne uciążliwości (ang. High Annoyance, HA), znaczne zaburzenia snu (ang. High Sleep Disturbance, HSD)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Łódź: Apel do sejmiku o zakaz używania dmuchaw do liści (15 kwietnia 2021)Dla jakich produktów już obowiązują nowe etykiety energetyczne? (02 marca 2021)MKiŚ: podejmiemy starania, żeby uzupełnić braki w ochronie środowiska przed hałasem (22 lutego 2021)Polska pozwana przed TSUE za nieprzestrzeganie dyrektywy dotyczącej hałasu (19 lutego 2021)Stolica podsumowuje działania na rzecz ochrony środowiska w 2020 r. (11 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony