Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

Branża offshore wind z zadowoleniem przyjmuje istotne zmiany w regulacjach

W projekcie ustawy zamrażającej ceny gazu znalazły się – ku zdziwieniu niektórych – przepisy usprawniające proces inwestycyjny dla branży offshore wind w Polsce. Zaproponowano m.in. doprecyzowanie terminów waloryzacji ceny wskazanej w decyzji URE.

   Powrót       08 grudnia 2022       Energia   
Offshore wind

Polska planuje budowę morskich elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim. W tym celu pod koniec 2020 roku Sejm przyjął ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznych w morskich farmach wiatrowych, powszechnie znaną jako ustawę offshore wind. Od tego czasu branża poczyniła postępy w realizacji projektów, sięgając obecnie fazy kontraktacji usług i komponentów. Od przyjęcia minęły jednak dwa lata, w ciągu których znacznie zmieniło się otoczenie gospodarcze. Pojawiła się pandemia COVID-19, która zerwała łańcuchy dostaw, a inwestorzy zmagają się z inflacją gospodarczą. Sytuację pogorszył wybuch wojny w Ukrainie. Problemy dotyczą też polskich projektów, o których sygnalizowała branża wielokrotnie. Apelowała w szczególności o zmiany w ustawie offshore wind. I tak też się stało.

Propozycje rządu

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy(1), nowe przepisy poprawiają warunki inwestycyjne w morskie farmy wiatrowe. W ustawie offshore wind doprecyzowano, że wypłata ujemnego salda nastąpi po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym oraz po dniu wydania przez Prezesa URE decyzji. Co najważniejsze, wprowadzono waloryzację ceny będącej podstawą do rozliczenia ujemnego lub dodatniego salda, począwszy od momentu, w którym została przyznana pomoc publiczna. Rozliczenie będzie dokonywane w walucie polskiej. Wytwórca ma szansę na zmianę sposobu rozliczania poprzez jednokrotne złożenie Prezesowi URE oświadczenia ze wskazaniem wartości procentowych, jaka część ceny za 1 MWh ma być wyrażona w złotych, a jaka w euro. System wsparcia zostanie wydłużony do 30 lat.

W ramach nowelizacji ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej zaproponowano zmiany dotyczące pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych (PSZW). Powszechnie znane jako pozwolenie lokalizacyjne będzie wydawane na okres od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie morskiej farmy wiatrowej. Zaproponowano odpowiednie wydłużenie pozwoleń i uzgodnień na lokalizację kabli podmorskich, jako niezbędnych dla możliwości faktycznego korzystania z PSZW. Zmiany wynikają z faktu, że PSZW wydaje się na okres nie dłuższy niż 35 lat. Dla pierwszych wydanych PSZW dla morskich farm wiatrowych okres ten kończy się w 2047 roku, co sprawia, że projekty, które uzyskają wsparcie, nie będą posiadały ważnego PSZW w stosunku do całego okresu wsparcia.

W ramach nowelizacji ustawy Prawo budowlane wskazano właściwość miejscową wojewody na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym i w wyłącznej strefie ekonomicznej. Jest to odpowiedź na ryzyko podważania wydawania przez nich decyzji.

W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie proponuje się przyjęcie terminu 10-letniego od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, na złożenie wniosku lub zgłoszenia np. pozwolenia na budowę, warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji sieci przesyłowej.

W ramach ustawy o bezpieczeństwie morskim wyklucza się obowiązek certyfikacji lądowej części zespołu urządzeń do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych, co ma ułatwić procedury. Obecnie jest ryzyko opóźnienia ze względu na konieczność wypracowania nowych norm i standardów dla certyfikacji infrastruktury lądowej.

W ustawie Prawo wodne wskazano, że na układanie kabli na obszarach morskich nie jest wymagane uzyskanie zgód wodnoprawnych, co jest odpowiedzią na pojawiające się wątpliwości po stronie inwestorów.

Polska branża offshore wind nie ukrywa zadowolenia

Z rozmów z branżą offshore wind wynika, że z punktu widzenia sektora istotnymi zmianami jest doprecyzowanie właściwości terytorialnej wojewodów oraz wydłużenie długości terminu ważności PSZW.

Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w komentarzu dla Teraz Środowisko podkreśla, że cieszy fakt, że Sejm przyjął pilny projekt wprowadzający istotne dla branży zmiany w przepisach.

- Przyjęte zmiany wprowadzają szereg korzystnych dla sektora offshore wind zapisów, o które na przestrzeni ostatnich miesięcy postulował PSEW. Wśród kluczowych z punktu widzenia sektora MEW zmian należy wymienić m.in. doprecyzowanie terminów waloryzacji ceny wskazanej w decyzji URE, związanie poziomu wsparcia z kursem walutowym, co stanowi „urealnienie” ceny maksymalnej o zmiany kursu walutowego, czy zapewnienie ważności pozwolenia lokalizacyjnego przez cały okres żywotności inwestycji – mówi prezes PSEW.

Podkreśla, że korzystne otoczenie legislacyjne to także szansa na pełne wykorzystanie potencjału polskich przedsiębiorstw, który może sprawić, że lokalny łańcuch dostaw dla morskich farm może osiągnąć nawet 65 proc., co bez wątpienia jest szansą dla polskiej gospodarki – ocenia.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2804

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dwie polskie spółki zdominowały postępowania dla nowych obszarów offshore wind (31 maja 2023)Ruszyła budowa infrastruktury przesyłowej dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku (23 maja 2023)Morskie farmy wiatrowe pod ochroną wojska. Projekt zmiany ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich (22 maja 2023)Energetyka wiatrowa w Polsce – nowe rozdanie (16 maja 2023)Do Sejmu wpłynął projekt noweli o OZE ws. m.in. klastrów energii (08 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony