Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Operaty ochrony przeciwpożarowej dla składowisk odpadów

Reżimy administracyjne w kwestii składowisk odpadów uległy zaostrzeniu. Więcej uprawnień zyskali Komendanci miejscy (powiatowi) Państwowej Straży Pożarnej.

   Powrót       24 września 2018       Odpady   

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadza kilka istotnych zmian. M.in. dodała art. 41a i wprowadziła zmiany w art. 42, będące wynikiem serii pożarów składowisk odpadów. Zmiany powodują zwiększenie roli komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Najpierw czynności kontrolne - potem zezwolenie

Zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie palnych odpadów są wydawane po pozytywnym zakończeniu dwóch czynności kontrolnych ww. organu. Czynności te kończą się wydaniem postanowienia.

Pierwszą czynnością jest uzgodnienie operatu ochrony przeciwpożarowej(1) dla miejsca gromadzenia (wytwarzania, przetwarzania) odpadów. Drugą jest kontrola w tym miejscu, obejmująca sprawy ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach ogólnych oraz warunki określone w operacie przeciwpożarowym.

Operat przeciwpożarowy

W myśl nowych przepisów wspomniany operat może sporządzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach, uzależnionych od charakteru docelowej działalności w zakresie gospodarki odpadami. W tym zakresie wskazówką jest właściwy organ wydający zezwolenie. Jeśli jest nim marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat sporządza rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). Jeśli organem wydającym zezwolenie jest starosta, do sporządzenia operatu wystarczą kwalifikacje, określone w art. 4 ust. 2a tej ustawy.

Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

  • wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,
  • wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań,
  • nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

Uzgodnienie ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do komendanta wojewódzkiego PSP.

Postanowienie pokontrolne - ostateczne

Po wdrożeniu operatu uruchomienie działalności jest możliwe po kontroli PSP. Kontrola taka nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy Prawo przedsiębiorców i kończy się wydaniem postanowienia.

Zaznacza się, że na postanowienie pokontrolne nie przysługuje zażalenie. Jego treść jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie. Jeśli zawiera opinię negatywną organu PSP, właściwy organ (starosta, marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska) ma obowiązek odmowy wydania zezwolenia.

Zgodnie z art. 43 ust. 8 znowelizowanej ustawy o odpadach minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska został zobligowany do wydania rozporządzenia określającego wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Znajdą się w nim wymagania w tym zakresie, jakie powinny spełniać obiekty budowlane niebędące budynkami lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Rozporządzenie powinno wejść w życie w sierpniu 2019 r. (na razie nie powstał jego projekt). Brak tego rozporządzenia nie wiąże działania organów PSP. Do tego czasu organy PSP, uzgadniające operaty szacunkowe ochrony przeciwpożarowej, będą się kierowały własną wiedzą techniczną, doświadczeniem i oceną możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Nowelizacja ustawy przewiduje uruchomienie opisanych wyżej procedur m.in. w przypadku istotnych zmian w prowadzeniu gospodarki odpadami. Organ wydający zezwolenie, w zależności od oceny sytaucji, może nakazać zaniechania naruszeń w określonym terminie, bądź nawet cofnąć zezwolenie.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Operat ochrony przeciwpożarowej to dokument wymagany do sporządzenia na rzecz prowadzenia działalności, związanej z gospodarką odpadami.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)Stalowa Wola z dofinansowaniem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów (27 listopada 2023)Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE (22 listopada 2023)Firma z Gdańska i 2 mln zł kary za nielegalne składowanie odpadów (21 listopada 2023)Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia (13 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony