Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu

   Powrót       30 czerwca 2023       Zrównoważony rozwój   
Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu

28 czerwca br. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030” (ID407(1)). Za projekt odpowiada Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a termin przyjęcia projektu zaplanowano na II kwartał tego roku. Jak przypomniano, projektowany dokument stanowi realizację założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pierwsza Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) została przyjęta w 2017 roku. W 2020 r. przeprowadzono ewaluację wdrażania dokumentu, na podstawie której postulowano kontynuację Polityki PPP. Dlatego też przygotowano projekt Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP do roku 2030.

PPP. Szanse i wyzwania

- PPP stwarza szansę na realizację istotnych projektów w takich obszarach jak: transport, budynki publiczne, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-kanalizacyjna, efektywność energetyczna edukacja, ochrona zdrowia i inne. Zarazem stanowi wyzwanie dla administracji publicznej i przedsiębiorców. Oprócz korzyści związanych z pozyskaniem finansowania przez partnera publicznego, PPP ma wpływ na jakość świadczonych społeczeństwu usług i poprawę standardu dostępnej infrastruktury – czytamy.

Upowszechnienie formuły PPP zostało określone jako strategiczny cel dokumentu. Według projektodawcy, w długoterminowej perspektywie przyczyni się to do „maksymalizacji korzyści społeczno-ekonomicznych”.

W dokumencie wskazano osiem barier rozwoju polskiego rynku PPP:

 1. Niewystarczający poziom wiedzy i kompetencji w zakresie PPP wśród podmiotów publicznych,
 2. Brak systemowego podejścia do uwzględniania formuły PPP jako sposobu realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym niewystarczający poziom wykorzystania Testu PPP,
 3. Problemy podmiotów publicznych w zarządzaniu realizacją umowy o PPP,
 4. Niewystarczający poziom wykorzystania formuły hybrydowej (priorytetyzacja wykorzystania finansowania bezzwrotnego do realizacji inwestycji w formule tradycyjnej),
 5. Niewystarczający poziom konkurencji na rynku usług doradczych,
 6. Wysoki koszt pozyskania finansowania wydatków na realizację projektu PPP,
 7. Brak pewności (po stronie podmiotów publicznych) w zakresie klasyfikacji budżetowej zobowiązań publicznych z tytułu wynagrodzenia partnera prywatnego,
 8. Brak systemowego podejścia do analizy inwestycji publicznych (na etapie realizacji) pod kątem ich efektywności i value for money.

Jako sposób na zniwelowanie zidentyfikowanych barier zaplanowano 14 działań:

 1. Utrzymanie kompleksowych i spójnych ram prawnych w obszarze PPP,
 2. Opracowanie i szerokie upowszechnienie wytycznych i dokumentów systemowych w obszarze PPP
 3. Zapewnienie informacji o rynku PPP poprzez prowadzenie 2 baz - bazy potencjalnych projektów PPP i bazy zawartych umów PPP,
 4. Zapewnienie doradztwa dla podmiotów publicznych,
 5. Wydawanie Opinii PPP,
 6. Opinia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na temat formuły realizacji dużych projektów planowanych do finansowania ze środków budżetu państwa – tzw. „test PPP”,
 7. Szkolenia w zakresie PPP,
 8. Informacja i promocja w zakresie PPP (w tym aktualizacja strategii komunikacji),
 9. Upowszechnianie wykorzystania formuły projektów hybrydowych oraz projektów korzystających z dofinansowania krajowego (np. fundusze celowe),
 10. Prowadzenie centrów kompetencyjnych PPP na poziomie regionalnym,
 11. Uruchomienie instrumentu oferującego preferencyjne finansowanie zwrotne dla projektów PPP,
 12. Uwzględnianie PPP w strategiach zakupowych zamawiających szczebla centralnego,
 13. Wypracowanie szczegółowych wytycznych/objaśnień w zakresie zobowiązań publicznych z tytułu wynagrodzenia partnera prywatnego do stosowania przez RIO,
 14. Sektorowe zarządzanie projektami PPP.

Głównym realizatorem działań wskazanych w Polityce PPP 2030 będzie specjalna jednostka funkcjonująca w urzędzie obsługującym ministra ds. rozwoju regionalnego – Centralna Jednostka ds. PPP. Polityka PPP 2030 będzie poddana śródokresowej i końcowej ewaluacji.

Czytaj: Jednolity tekst ustawy o PPP

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030”
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-polityka-rzadu-w-zakresie-rozwoju-partnerstwa-publiczno-prywatnego-do-roku-2030

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia (13 listopada 2023)Termomodernizacja z gwarancją oszczędności – nowe otwarcie (07 sierpnia 2023)KAPE S.A. i Kancelaria Cieślak tworzą pierwszego w Polsce Facylitatora EPC - kompleksowego doradcę EPC (19 lipca 2023)Wod-kan: Instalacje biogazowe z gwarantowanym substratem (19 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony