Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

Postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polskiej elektrowni jądrowej

   Powrót       12 października 2022       Energia   

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska(1) prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, planowanej do realizacji na terenie województwa pomorskiego.

Przebieg postępowania

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte 5 sierpnia 2015 r. na wniosek Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. (poprzednia nazwa PGE EJ 1 sp. z .o.o.). Postanowieniem z 25 maja 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a następnie postanowieniem z 4 czerwca 2016 r. zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. 29 marca 2022 r. przedłożyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, następnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 6 czerwca 2022 r. podjął postępowanie.

Stanowiska organów współdziałających przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismami z 25 lipca 2022 r., wystąpił do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Pismem z 16 września 2022 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w ramach konsultacji transgranicznych, zgodnie z art. 4 i 5 Konwencji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (tzw. Konwencji z Espoo), przekazał państwom narażonym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko służy umożliwieniu państwom, na których terytorium może oddziaływać planowane przedsięwzięcie, zgłoszenie uwag, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami. Celem jest zachowanie transparentności przy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz świadome podejmowanie decyzji co do warunków realizacji takich przedsięwzięć także z uwzględnieniem uwarunkowań wykraczających poza granice państwa.

Udział społeczeństwa w postępowaniu

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zapewni możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z przepisami działu III „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacje o udziale społeczeństwa zostaną podane w późniejszym terminie, o czym społeczeństwo zostanie poinformowane odrębnym zawiadomieniem.

W zawiadomieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poda do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, m.in. o:

  1. przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
  2. organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
  3. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym będzie ona wyłożona do wglądu;
  4. możliwości składania uwag i wniosków;
  5. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków oraz terminie ich składania (nie krótszym niż 8 tygodni) – uwagi i wnioski złożone poza tym terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia;
  6. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
  7. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Aktualnie społeczeństwo ma możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na prowadzoną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz organy współdziałające weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko raport ten może zostać uzupełniony. Kompletny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie udostępniony, wraz z niezbędną dokumentacja sprawy, podczas udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Źródło: GDOŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pliki do pobrania na stronie GDOŚ
https://www.gov.pl/web/gdos/elektrownia-jadrowa-w-polsce-informacje-o-postepowaniu-ws-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Moskwa: musimy zmodernizować część bloków węglowych i przedłużyć ich działalność (28 grudnia 2022)Atom w Polsce. W planach trzy elektrownie (02 listopada 2022)Samorządy akcjonariuszami elektrowni jądrowej? To założenia modelu SaHo (14 września 2022)Amerykańska oferta ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce (13 września 2022)Rząd chce uprościć procedury towarzyszące budowie elektrowni jądrowej (22 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony