Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Pozwolenia wodnoprawne jednak bez dłuższego terminu ważności

W kwietniowym projekcie nowelizacji Prawa wodnego był przepis umożliwiający wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat. W najnowszej wersji już go nie ma, co oznacza, że maksymalnie będzie je można uzyskać na okres o dziesięć lat krótszy.

   Powrót       05 czerwca 2018       Woda   

Część obserwatorów kolejnych nowelizacji uchwalonego w ubiegłym roku Prawa wodnego ma dziś wątpliwości, czy opublikowany w ostatnich dniach maja br. projekt(1) jest „nowym” czy też „starym”. Projekt co prawda widnieje pod tym samym numerem w wykazie prac rządowych i większość z jego postanowień pokrywa się z wersją przedstawioną w połowie kwietnia, ale zawiera względem swojego poprzednika kilka istotnych zmian.

Mniejsi przedsiębiorcy mogą być zadowoleni

Najnowszy projekt ustawy nie przewiduje zmiany art. 400, której celem miało być wydłużenie możliwości wydania pozwolenia wodnoprawnego na 30 lat w przypadku poniesienia znacznych nakładów związanych z projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymywaniem urządzenia wodnego. Podtrzymano również istotne dla mniejszych przedsiębiorców przepisy zakładające, że opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli ich wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości opłaty. Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w sprawie informacji o wysokości opłaty.

Istotną z kolei dla małych i średnich przedsiębiorców z branży turystycznej zmianą jest planowane zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia albo zgłoszenia wodnoprawnego lokalizowanych tymczasowo (na okres do 180 dni) obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Chodzi przede wszystkim o wykorzystywane sezonowo sklepy z pamiątkami, lodziarnie oraz inne małe obiekty gastronomiczne. Pozwoleń wodnoprawnych dotyczy również zmiana art. 401 ust. 4 ustawy, której celem jest likwidacja obowiązku ogłaszania w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia. - Efektem zmiany będzie skrócenie postępowań i zmniejszenie obowiązków administracyjnych przez organy Wód Polskich prowadzące tysiące postępowań administracyjnych w tej sprawie - tłumaczą autorzy projektu.

Więcej kontroli nad ściekami

Wnioskodawcy proponują zmianę brzmienia art. 101 ustawy - Prawo wodne, której celem jest rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pomiarów ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków, a także prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów. Obok zakładów pobierających wodę lub przeznaczających ścieki do rolniczego wykorzystania, mają zostać do niego dopisane także zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi. Projekt precyzuje również sposób wnoszenia opłaty melioracyjnej. Z obecnego brzmienia ustawy nie wynika, czy pochodzące z niej środki powinny być przekazywane przez właścicieli gruntów na rachunek bankowy Wód Polskich, a następnie na rachunek bankowy wojewody, czy też bezpośrednio na rachunek wojewody. - Proponuje się zmianę, która przesądzi, że Wody Polskie będą przekazywać wpływy z tytułu opłaty melioracyjnej na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - czytamy w uzasadnieniu.

Nadal zakłada się, że nowelizacja wejdzie w życie w drugim kwartale 2018 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt z 29.05.2018r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12310401/12501428/12501429/dokument343666.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zrobić ze zrzutami solanek do rzek? Eksperci podsuwają rozwiązania (17 listopada 2023)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)NIK krytycznie o działaniach wobec kryzysu na Odrze. Opublikowano wyniki kontroli (16 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (09 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony