Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.10.2021 17 października 2021

Jak prawo chroni nas przed hałasem

21 stycznia w Ministerstwie Środowiska odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem. Przypominamy najważniejsze przepisy obowiązujące w chwili obecnej w tej dziedzinie.

   Powrót       27 stycznia 2015       Ryzyko   

Powołany przez Ministra Środowiska zespół zajmuje się zagadnieniami z obszaru nowelizacji prawa w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (w tym przemysłowym, drogowym, kolejowym i lotniczym). Jego zadaniem jest także przygotowanie propozycji działań pozalegislacyjnych (np. wytycznych, zaleceń), w tym dotyczących etapu planowania i realizacji inwestycji.

Na ostatnim spotkaniu dyskutowano m.in. o uciążliwości energetyki wiatrowej, metodach oceny zasięgu jej wpływu oraz uregulowaniach prawnych stosowanych w kraju i na świecie w tym obszarze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu oraz zaproszeni goście reprezentujący administrację, środowiska naukowe i stowarzyszenia branżowe.

Prawna ochrona przed hałasem

Ochronę przed hałasem regulują art.112-120a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232).

Polega ona na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie dopuszczalnym oraz zmniejszeniu poziomu hałasu do dopuszczalnego, gdy nie jest dotrzymany. Ustawa posługuje się pojęciem wskaźników hałasu, które maja zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki ochrony środowiska przed hałasem. Wskaźniki te, to parametry hałasu wyrażone w decybelach (dB). Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2010 r. określił sposób ustalania wartości wskaźnika hałasu (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz.1414).

Dopuszczalne poziomy hałasu

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 14 czerwca 2007 r. określił również dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.112).

W akcie tym określone zostały:

  • zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu dla różnych terenów (np. pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale),
  • poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu,
  • okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu.

Poziomy dopuszczalnego hałasu muszą być uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego.

Gdy na terenach produkcyjnych znajduje się zabudowa mieszkalna, szpitale, domy opieki społecznej i budynki przeznaczone dla dzieci, ustawa nakazuje stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających odpowiednie warunki akustyczne w budynkach.

Jeżeli pomiary dokonane przez organ ochrony środowiska lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska albo osobę zobowiązaną do pomiarów wykażą, że działalność zakładu powoduje poza nim przekroczenie dopuszczalnych pomiarów hałasu, organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Przekroczenie tego poziomu powoduje nałożenie kar określonych na 2015 r. w obwieszczeniu Ministra Środowiska z 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar.

W celu oceny stanu akustycznego, starosta sporządza co 5 lat mapy akustyczne, służące do informowania społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, opracowywania danych dla państwowego monitoringu środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Jeżeli dopuszczalny poziom hałasu jest na danym terenie przekroczony, tworzy się programy ochrony, które uchwala rada powiatu lub sejmik. Ich celem jest dostosowanie hałasu do poziomu dopuszczalnego.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Hałas i zanieczyszczone powietrze wspólnie szkodzą sercu (08 października 2021)Polska i Czechy nie uzgodniły treści porozumienia ws. Turowa (01 października 2021)Bydgoszcz: Mury trzech budowli miejskich porastać będą rośliny (27 września 2021)Jaki wpływ na środowisko ma europejski sektor transportu morskiego? Odpowiedź w raporcie EEA (10 września 2021)Łąki kwietne. Fakty i mity (04 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony