Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

   Powrót       02 kwietnia 2024       Energia   

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, która wyznacza strategiczne ramy wdrażania europejskiej gospodarki wodorowej. W odpowiedzi na ogłoszone plany Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęto prace mające na celu wdrożenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. W dniu 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW). Dokument wyznacza strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru w energetyce, ciepłownictwie, transporcie oraz przemyśle. PSW określa 6 celów:

1) Cel 1 – Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;

2) Cel 2 – Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;

3) Cel 3 – Wsparcie dekarbonizacji przemysłu;

4) Cel 4 – Produkcja wodoru w nowych instalacjach;

5) Cel 5 – Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;

6) Cel 6 – Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Do najistotniejszych działań planowanych przez Rząd RP w celu realizacji PSW należy stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego, ponieważ obowiązujące przepisy prawa krajowego nie odpowiadają potrzebom związanym ze skutecznym wdrażaniem założeń PSW oraz nie są adekwatne do planów dynamicznego rozwoju całego sektora wodoru. Istotny wpływ na kształt polskich regulacji będzie miała unijna legislacja w obszarze wodoru, a w sposób szczególny przedstawiony pierwszy raz w grudniu 2021 r. przez Komisję Europejską pakiet rozwiązań (zwany umownie „nowym pakietem gazowym” lub „rewizją III pakietu gazowego”) mających na celu dekarbonizację rynku gazu UE przez ułatwienie wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kontynentu. Do momentu wejścia w życie przepisów wspomnianej rewizji niezbędne jest stworzenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku wodoru na poziomie krajowym.

Projektowana ustawa w całości realizuje kamień milowy (reformę) oznaczoną nr B17G Wejście w życie przepisów ustanawiających ramy prawne dla wodoru w ramach reformy B2.1. Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych. Szczegółowy opis zrealizowania wszystkich elementów kamienia milowego B17G został zawarty w uzasadnieniu do projektowanej ustawy. Ustalony z Komisją Europejską termin realizacji kamienia milowego B17G to IV kw. 2023 r.

Istota rozwiązań planowanych w projekcie, w tym proponowane środki realizacji:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt ustawy) umożliwia realizację celu 6. „Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego” PSW. Nowelizacja Prawa energetycznego stanowi część pakietu legislacyjnego zwanego Konstytucją dla wodoru, którego głównym celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce. Zawarte w nim przekrojowe zmiany zakładają m.in.:

- wprowadzenie siatki pojęć w Prawie energetycznym koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce,

- uregulowanie zasad reglamentacji działalności związanej z wodorem,

- zaprojektowanie zasad funkcjonowania systemu dedykowanego dla wodoru - sieci wodorowych,

- uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru,

- propozycję uproszczeń dla podmiotów inwestujących w rozwój systemu wodorowego.

Powyższe zmiany skutkować będą stabilnością prawa dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego operujących w obszarze wodoru oraz przyczynią się do pełnego wykorzystania potencjału tego nośnika energii. Kluczowym zamiarem wprowadzenia niniejszych zmian jest także uproszczenie obowiązujących przepisów oraz zmniejszenie obowiązków proceduralnych, tak aby wypracowane rozwiązania prawne były adekwatne dla dynamicznego rozwoju całego sektora.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2024 r.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rośnie atrakcyjność kontraktów corporate PPA na polskim rynku (28 maja 2024)Koniec prac legislacyjnych nad NZIA (28 maja 2024)Fundusze na OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz Modernizacyjny (28 maja 2024)Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony