Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Key Account Manager Talent Place
Zespoły kogeneracyjne zasilane paliwami gazowymi Horus Energia

Prekwalifikacje do aukcji OZE w 2020 roku

a+a-    Powrót       28 sierpnia 2020       Energia   

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, URE przypomina, że podmioty zainteresowane udziałem w aukcyjnym systemie wsparcia mogą już składać dokumenty niezbędne do prekwalifikacji.

Czytaj: W aukcjach OZE 2021 r. tylko nowe moce, akcent na fotowoltaikę

Możliwość aplikowania o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji czy uzyskania potwierdzenia przyjęcia deklaracji, nie jest powiązana z publikacją ogłoszenia aukcji przez Prezesa URE. Z doświadczenia URE wynika, że przedsiębiorcy często błędnie zakładają, że dokumenty te można składać dopiero po ogłoszeniu aukcji. Prowadzi to do kumulacji postępowań administracyjnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie aukcji, wydłużając tym samym proces prekwalifikacji do systemu aukcyjnego.

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji

Wytwórcy energii elektrycznej w tzw. nowych lub istniejących instalacjach odnawialnego źródła energii, zainteresowani udziałem w systemie aukcyjnym, są zobowiązani do złożenia odpowiednio wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji(1).

Instalacje nowe

Zgodnie ustawą o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji lub odmawia jego wydania, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia. Co istotne, termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania zaświadczenia (przy czym termin ważności zaświadczenia nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentów, o których mowa w art. 75 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 5 tej ustawy – wymóg ten dotyczy w szczególności: warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz pozwolenia na budowę).

Wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od terminu ogłoszonych aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca zobowiązany jest wysłać wniosek w terminie obiektywnie umożliwiającym jego weryfikację(2). W przypadku potrzeby uzyskania kolejnego zaświadczenia dla tej samej instalacji odnawialnego źródła energii, wniosek o jego wydanie może zostać złożony przed upływem terminu ważności pierwotnego zaświadczenia.

Instalacje istniejące

Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE (w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed 1 lipca 2016 r.), posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej, który zamierza przystąpić do aukcji, składa do Prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji.

Zgodnie z ustawą OZE, Prezes URE potwierdza przyjęcie deklaracji o przystąpieniu do aukcji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania albo, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 71 ust. 1-3 tej ustawy, zwraca ją wytwórcy.

Składanie deklaracji o przystąpieniu do aukcji również jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od terminu ogłoszenia aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca zobowiązany jest złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym przeprowadzenie jej weryfikacji, a w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminach wynikających z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji nie ma terminu ważności

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji nie ma określonego terminu ważności, wobec czego deklaracja zaakceptowana w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej uprawnia do uczestnictwa w systemie aukcyjnym (bez konieczności jej corocznego „odświeżania”). Wyjątkiem są w szczególności przypadki, gdy: zmianie uległ stan faktyczny związany z daną instalacją (np. moc zainstalowana elektryczna), deklarację składał inny wytwórca lub deklaracja była złożona przed dniem wejścia w życie właściwych przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W powyższych przypadkach wytwórca zobligowany jest do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji spełniającej aktualne wymagania wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, stosownie do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2018 w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

URE zachęca do składania dokumentów przy wykorzystaniu Internetowej Platformy Aukcyjnej.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), a także stosownie do postanowień Regulaminu aukcji.2/ Z uwzględnieniem art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz terminów załatwienia sprawy wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Aukcje OZE startują 3 listopada (22 września 2020)W aukcjach OZE 2021 r. tylko nowe moce, akcent na fotowoltaikę (21 sierpnia 2020)Offshore w nowej odsłonie: zwiększenie maksymalnej mocy projektów do 5,9 GW w I fazie systemu wsparcia (08 lipca 2020)Nowa farma wiatrowa na zrekultywowanych terenach po kopalnii odkrywkowej węgla brunatnego (08 lipca 2020)Dwie nowe farmy wiatrowe o mocy prawie 100 MW (26 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony