Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.04.2021 18 kwietnia 2021

Jakie premie kogeneracyjne będą obowiązywały w 2021 roku?

W RCL pojawiły się projekty rozporządzeń w sprawie wartości premii gwarantowanej, maksymalnej wartość premii kogeneracyjnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej. Inwestorzy dowiedzą się, które projekty inwestycyjne uzyskają wsparcie.

   Powrót       17 września 2020       Energia   

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, nakłada na ministra właściwego ds. energii obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2021 r.

Czytaj: Ustawa o promowaniu kogeneracji to szansa na pozytywny impuls inwestycyjny

Co określa rozporządzenie?

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021(1) stanowi, że maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2021 r. wynosi 18 000 000 MWh. I dalej podaje szczegółowe kwoty dla poszczególnych jednostek.

Dla przykładu premia gwarantowana dla istniejących jednostek kogeneracji oraz istniejących małych jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych paliwami innymi niż paliwa gazowe została przyjęta na poziomie 0 zł/MWh ze względu na fakt, że na podstawie dostępnych danych brak jest luki finansowej pomiędzy prognozowanymi kosztami operacyjnymi a prognozowanymi przychodami operacyjnymi z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Przy czym zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej do kalkulacji premii gwarantowanej dla ww. jednostek nie wlicza się poniesionych nakładów inwestycyjnych (w tym: nakładów odtworzeniowych). W przypadku istniejących jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi premia gwarantowana indywidualna w 2021 r. wyniesie 17,81 zł/MWh, natomiast dla istniejących małych jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi – 24,71 zł/MWh.

Czytaj: 5 mld euro wsparcia dla kogeneracji w Polsce zatwierdzone przez KE

Po co to rozróżnienie?

Jak wskazują autorzy projektu, rolą zróżnicowania wysokości premii gwarantowanych jest zapobieżenie przekroczeniu przez wsparcie wysokości odpowiadających faktycznym kosztom funkcjonowania jednostek kogeneracji opalanych danego rodzaju paliwem (paliwa gazowe, paliwa stałe, biomasa oraz pozostałe paliwa) i wyeliminowanie ryzyka nadkompensaty.

W pracach nad projektem rozporządzenia wykorzystano model oparty o metodę LCOE oraz potwierdzone przez przedstawicieli branży elektrociepłowniczej i ciepłowniczej dane dotyczące funkcjonowania jednostek kogeneracji dla poszczególnych technologii, tj. m.in. przewidywany roczny czas pracy, współczynnik skojarzenia, wolumen produkcji ciepła użytkowego w przeliczeniu na jednostkę mocy elektrycznej zainstalowanej, koszty operacyjne i koszty zmienne (z wyłączeniem kosztów paliwowych oraz uprawnień do emisji CO2) w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej.

Podmioty zainteresowane

Z szacunków MK wynika, że rozporządzenie będzie miło wpływ na decyzje inwestycyjne ok. 2800 jednostek samorządu terytorialnego, kilkuset przedsiębiorstw ciepłowniczych i 268 operatorów istniejących jednostek kogeneracyjnych.

Rozporządzenie ws. wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji

Z kolei projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021(2) stanowi, że wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji:

  • opalanej paliwami gazowymi, wynosi 155,95 zł/ MWh;
  • opalanej paliwami stałymi, wynosi 194,81 zł/ MWh;
  • opalanej biomasą, wynosi 294,90 zł/ MWh;
  • innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 73,04 zł/ MWh.

Wskazano także wartości referencyjne dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, z podziałem na analogiczne kategorie paliwowe jak w przypadku nowych jednostek. W opinii projektodawcy proponowane wielkości wartości referencyjnych zapewnią możliwość przeprowadzenia w 2021 r. aukcji na energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji.

Oba rozporządzenia wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338155/katalog/12718132#12718132
2/ Treść rozporządzenia tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338151/katalog/12717945#12717945

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Włoszczowa: Dotacja na instalację wysokosprawnej trigeneracji w Spółdzielni Mleczarskiej (12 kwietnia 2021)Jak przeciwdziałać wysokim cenom ciepła? (17 marca 2021)Prezes URE rozstrzygnął nabór na premię kogeneracyjną indywidualną (15 marca 2021)Elbląg przeciera ścieżki w modernizacji ciepłownictwa - z dofinansowaniem 190 tys. zł (18 lutego 2021)Znamy wyniki drugiej w tym roku aukcji na premię kogeneracyjną (17 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony