Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Programy ochrony środowiska przed hałasem. GIOŚ przedstawia dobre praktyki

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wytyczne pt. „Dobre praktyki wykonywania programów ochrony środowiska przed hałasem”. Publikacja ma wesprzeć merytorycznie marszałków województw, którzy są zobowiązani do opracowania tych programów.

   Powrót       08 sierpnia 2023       Ryzyko środowiskowe   
Hałas

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska projekt programu ochrony środowiska przed hałasem opracowuje marszałek województwa. Projekt programu musi zostać uchwalony przez sejmik województwa w terminie do dnia 18 lipca 2024 roku, a streszczenie programu do dnia 1 sierpnia 2024 r. ma zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (GIOŚ). Następnie aktualizacje programu mają być przygotowywane co 5 lat.

Aby wesprzeć merytorycznie marszałków województw w przygotowaniu tych programów, GIOŚ opublikował ostatnio wytyczne pt. „Dobre praktyki wykonywania programów ochrony środowiska przed hałasem(1)”.  Jak podaje GIOŚ, w dokumencie uwzględniono wymagania następujących aktów prawnych:

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania;
  • Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku;
  • Dyrektywya2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz mechanizm raportowania zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Środowiska w zakresie raportowania strategicznych map hałasu.

- Opracowane Wytyczne mają na celu uszczegółowienie i wyjaśnienie wymagań zawartych w ww. dokumentach odnośnie elementów składowych programów, ze szczególnym uwzględnieniem danych przestrzennych, które należy przekazać GIOŚ. W wytycznych opisano również metody redukcji hałasu zaproponowane przez KE do wykorzystania w POH – wyjaśnia GIOŚ w komunikacie prasowym.

W wytycznych przypomniano, że „podstawę do opracowania [programu ochrony środowiska przed hałasem – przyp. red.] stanowi strategiczna mapa hałasu, w której przestawiono aktualny stan klimatu akustycznego”. - Dokument pozwoli na określenie obszarów, na których należy podjąć działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z hałasem – dodano.

Czytaj: UE prawdopodobnie nie osiągnie celu zmniejszenia hałasu do 2030 r.

Metody redukcji hałasu

W wytycznych m.in. opisano metody redukcji różnych rodzajów hałasu.

Jako sposoby redukcji u źródła hałasu drogowego wymienia się ograniczenie prędkości i zmniejszenie natężenia ruchu, stosowanie cichych nawierzchni drogowych czy budowanie skrzyżowań o ruchu okrężnym (tzw. rond), które czynią ruch bardziej jednostajnym i co za tym idzie – cichszym. Do redukcji hałasu może się także przyczynić modernizacja lub wymiana taboru komunikacji zbiorowej. Również w przypadku hałasu szynowego korzystna jest modernizacja taboru, a także torowisk.

Wśród metod redukcji hałasu na drodze propagacji w publikacji wymieniono:

  1. Ekrany akustyczne,
  2. Zielone ściany,
  3. Szklane elewacje frontowe.

Aby tego typu rozwiązania okazały się skuteczne, podczas ich planowania i wdrażania ważne jest rozeznanie lokalnych warunków i wybranie na ich podstawie odpowiednich opcji.

Jeśli chodzi o hałas przemysłowy, to w ramach omawianych programów nie ma możliwości jego ograniczenia, bo „w tym celu przepisy przewidują osobne ścieżki postępowania”. W publikacji zaleca się mimo to możliwe metody jego redukcji, do których należy stosowanie: obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych (różnych typów), wibroizolacji oraz odpowiedniego projektowania źródeł hałasu.

Czytaj: Oddziaływanie akustyczne wiatraków. Badania rozwiewają obawy

Z treścią całych wytycznych pt. „Dobre praktyki wykonywania programów ochrony środowiska przed hałasem” oraz materiałami pomocniczymi można zapoznać się na stronie GIOŚ.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Praca została zrealizowana w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0003/19 pn.: Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie opracowywania map hałasu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Imprezy masowe z niskim śladem węglowym, czyli i wilk syty i owca cała (08 listopada 2023)Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu w 2025 r. to dla krakowskiego MPO cel w zasięgu ręki (16 października 2023)Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW (11 sierpnia 2023)Bałtyk się odradza, ale wciąż wymaga ochrony (02 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony