Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych. Jest projekt rozporządzenia

Resor klimatu i środowiska opublikował rozporządzenie ws. instalacji MPB. Przepisy wprowadzają m.in. obligatoryjny obowiązek pomiaru parametru AT4 dla stabilizatu przeznaczonego do składowania.

   Powrót       21 lutego 2022       Odpady   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt(1) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (numer z wykazu: 27). Rozporządzenie to określa wymagania dla prowadzenia tych procesów, a także wymagania dla odpadów, które w ich wyniku powstają.

Jak wskazuje projektodawca, głównym celem rozporządzenia jest określenie wymagań dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów. - Dlatego też wiodącym procesem w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest proces unieszkodliwiania. Natomiast nowo powstałe odpady w procesie mechanicznym w instalacji MBP, przeznaczone do odzysku, będą zagospodarowywane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o odpadach. Efektem wprowadzonej zmiany w tym zakresie, będzie ujednolicenie wydawanych decyzji administracyjnych dla podmiotów prowadzących instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – dodano.

Rozwiązania zawarte w projekcie

Przepisy rozporządzenia przewidują m.in. obowiązek rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiektach zamkniętych, wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska. Jak doprecyzowano, budynki te maja być wyposażone także w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające przedostawanie się pyłów do powietrza. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) dodaje przy tym, że – zgodnie z posiadanymi przez MKiŚ danymi – zdecydowana większość instalacji MBP wywiązuje się z tego obowiązku, a tylko nieliczne zakłady będą musiały ponieść koszty związane z dostosowaniem się do wymogów.

Przepisy dopuszczają ponadto możliwość prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin (zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu) lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji. - Proces ten powinien być prowadzony odrębnie niż proces biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej i tylko w sytuacji wolnych mocy przerobowych w części biologicznej instalacji – wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie doprecyzowuje także rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex 19 12 12, z podziałem na frakcję podsitową i nadsitową. Projektodawca dopuszcza także możliwość wydzielenia frakcji podsitowej odpadów o wielkości do 20 mm w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów oraz skierowanie jej do składowania bezpośrednio na składowisku odpadów. Jak wskazano, przepis ten może mieć znaczenie zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to w odpadach zmieszanych występują duże zawartości popiołów, „których przetwarzanie biologiczne w instalacji nie jest zasadne i utrudnia proces”.

Obowiązek pomiaru parametru AT4

Projekt przewiduje możliwość jednostopniowego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz doprecyzowuje warunki prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów w procesie dwustopniowym. Wprowadzono obligatoryjny obowiązek pomiaru parametru AT4 dla stabilizatu przeznaczonego do składowania(2). - Ustalenie dla stabilizatu granicznych wartości parametru AT4, umożliwi jednoznaczną ocenę ubytku zdolności masy organicznej odpadów do dalszego rozkładu w procesie tlenowym lub beztlenowym i podjęcie decyzji o dopuszczeniu stabilizatu do składowania – wskazano w OSR.

Rozporządzenie wejść w życie miałoby 14 dni od dnia ogłoszenia.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356754/katalog/12856236#12856236
2/ Tzw. aktywność oddychania stanowiąca parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby wyrażana w mg O2/g suchej masy.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PSZOK w Kozienicach z dofinansowaniem NFOŚiGW (07 lipca 2022)Gospodarka odpadami w gminach pod kreską. KR RIO opublikowała dane za 2021 r. (04 lipca 2022)Wytwarzamy coraz więcej odpadów. 358 kg na mieszkańca w 2021 r. (01 lipca 2022)MKIŚ opublikował projekt nowego KPGO 2028 (29 czerwca 2022)NFOŚiGW ma 3 mld zł na spalarnie odpadów (23 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony