Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.10.2021 21 października 2021

Jest projekt rozporządzenia ws. kosztów cyklu życia budynków

Koszt budynku to nie tylko cena nabycia, ale też koszt użytkowania, utrzymania czy nawet rozbiórki i recyklingu. Opublikowano projekt rozporządzenia ws. metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Co się zmieni wobec obowiązujących przepisów?

   Powrót       08 kwietnia 2021       Budownictwo   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach(1). Wydanie rozporządzenia wynika z konieczności wykonania nowego upoważnienia ustawowego zawartego w Prawie zamówień publicznych(2), które weszło w życie z początkiem 2021 roku. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), wprowadzono „przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji warunków zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych”.

Czytaj: Budownictwo kołem zamachowym zielonej transformacji? Jest strategia

Nowe przepisy mają na celu ograniczyć nadmierne stosowanie kryterium ceny podczas oceny ofert i jednocześnie w powiązaniu z przepisami Prawa zamówień publicznych dają podstawę prawną umożliwiającą wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty w oparciu o całkowite koszty cyklu życia budynku. Efektem rozporządzenia ma być podanie prostego narzędzia umożliwiającego ich obliczanie. Bowiem na rachunek kosztów cyklu życia budynku składają się ponoszone przez zamawiającego (lub innych użytkowników) koszty nabycia, użytkowania (w szczególności zużycie energii i innych zasobów) i utrzymania budynku.

W uzasadnieniu projektu znajdujemy ponadto wzmiankę o istotności kosztu wycofania z eksploatacji (m.in. rozbiórki i recyklingu), choć sam wzór do kalkulacji całkowitych kosztów podany w rozporządzeniu nie zawiera ich bezpośrednio.

Wpływ przepisów na środowisko naturalne

W OSR podkreślono, że projektowane przepisy będą miały korzystny wpływ na środowisko naturalne, wymieniając następujące kwestie:

  • Oszczędność zasobów naturalnych: wody, nośników energii, energii elektrycznej;
  • Zwiększenie świadomości użytkowników budynków o tym, że budynki powinny być projektowane, budowane, utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:
    • trwałość obiektów budowlanych,
    • wykorzystanie w budynkach przyjaznych środowisku surowców i wyrobów wtórnych,
    • ponowne wykorzystanie lub recykling budynków oraz wchodzących w ich skład wyrobów po ich rozbiórce.

Bez istotnych zmian w obowiązujących przepisach

Zgodnie z informacjami podanymi w OSR, projektowane rozporządzenie nie wprowadza istotnych zmian w porównaniu do obowiązującego stanu prawnego. Ustawodawca podkreśla, że kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności kalkulacji, nie zmienia zasad określania metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynku oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Czytaj: GOZ a budownictwo, czyli jak zmniejszyć emisyjność sektora o 61 proc.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt dostępny w RCL:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345402/katalog/12777894#12777894
2/ Mowa o art. 245 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464). Zgodnie z ww. upoważnieniem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków, uwzględniających koszty określone w ust. 3 pkt 1 lit. a–c, oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NCBR chce zazielenić polskie ciepłownictwo (21 października 2021)Przyznano nagrody w obszarze zrównoważonego budownictwa (19 października 2021)Krosno: Zmodernizowana i rozbudowana instalacja będzie przetwarzać odpady z 28 podkarpackich gmin (06 października 2021)Naukowcy z PAN ostrzegają: Miasta są bardzo wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego (05 października 2021)Nowy europejski Bauhaus: działania i fundusze,by zrównoważony rozwój miał styl i zapewniał włączenie społeczne (16 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony