Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.02.2024 24 lutego 2024

Nowy projekt ustawy zmieni m.in. Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska

Nowy projekt ustawy proponowany przez MKiŚ ma usprawnić procesy inwestycyjne w sektorze drogowym, kolejowym i wodnym. W tym celu dodatkowe uprawnienia zyska GDDKiA i Wody Polskie.

   Powrót       06 kwietnia 2022       Planowanie przestrzenne   
Budowa drogi

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informacje nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie analiz Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) Międzyresortowy Zespół ds. przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych zidentyfikował przepisy mogące spowalniać tempo procesów inwestycyjnych w Polsce. Wskazano, że w sytuacji odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 szczególnie duże znaczenie ma prawne wsparcie inwestycji publicznych liniowych (drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych).

Zmiany w zapisach w szeregu ustaw

W opisie projektu wskazano potrzebę zmiany w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa(1)). Zdaniem projektodawcy procesy inwestycyjne w kraju są spowalniane również przez niektóre aspekty ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa ooś(2)). Kolejnymi dokumentami, w których planowane są zmiany, jest Prawo ochrony środowiska(3), ustawa o transporcie kolejowym(4), ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych(5) oraz Prawo wodne(6).

Proponowane zmiany w prawie

W odniesieniu do specustawy drogowej projektowane zmiany przewidują m.in. udostępnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad baz danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen i wartości nieruchomości. Z kolei zmiany w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych mają na celu zapewnienie dodatkowych instrumentów prawnych pozwalających usprawnić procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, która jest niezbędna w celu realizacji inwestycji przeciwpowodziowej poprzez ułatwienie wejścia na teren cudzej nieruchomości na potrzeby prac przygotowawczych. Zgodnie z nowelizacją, Prawo wodne będzie przewidywało wyłączenie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego przebudowy i odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym, zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia działań polegających na odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub rozbiórce urządzeń pomiarowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP). PGWWP zyska również możliwość nabywania nieruchomości na cele inne niż inwestycyjne na podstawie ustawy dotyczącej inwestycji przeciwpowodziowych.

Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w drugim kwartale br. Pełen tekst informujący o projekcie ustawy można znaleźć pod tym linkiem.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228).2/ ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)3/ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska4/ ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)5/ ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812)6/ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)63% OZE w produkcji EE w 2030 r.? To się opłaca. Raport (23 lutego 2024)Uprawnienia do emisji już niedługo w sektorze budynków i transportu. ETS2 a efektywność energetyczna (23 lutego 2024)Efektywność energetyczna nową dewizą samorządów (22 lutego 2024)Wsparcie projektów morskich farm wiatrowych (21 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony